Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kam s vaším odpadem v Berouně?
Třídění bioodpadů
Webové odkazy na seznam oprávněných osob k nakládání s odpady a autovraky
Zpětný odběr výrobků - Kolektivní systémy

Výsledky ankety - Jak správně nakládat s odpady?

Při příležitosti Dne Země organizovalo město Beroun akci, která pod názvem „Člověk a krajina“ proběhla 14. dubna 2016. V návaznosti na tuto akci připravil v rámci ekovýchovy odbor životního prostředí anketu s názvem Víte, jak správně nakládat s odpady?

Hlavním cílem této ankety je zvýšit všeobecnou informovanost občanů v oblasti odpadového hospodářství na místní resp. regionální úrovni.

Anketa byla prostřednictvím berounských základních škol rozdána každému žákovi s tím, aby ji odnesl domů a zhruba do týdne přinesl vyplněnou do školy zpět.

Anketa byla pro žáky i pro jejich rodiče společná, ale cílovou skupinou byli v tomto případě hlavně rodiče, kteří povětšinou určují dění v dané oblasti. Podle zkušenosti vychází závady v systému zejména z malé, nebo nedostatečné informovanosti a neuvědomění si vazeb a provázaností. Zkušenosti rovněž ukazují, že žáci jsou v oblasti odpadů dobře informovaní, protože mnoho informací získají ve škole v rámci výuky.

Všem rodičům i žákům za vyplnění ankety a její zpětné dodání velmi děkujeme.

Školám pak děkujeme za zprostředkování a podporu.

Níže zveřejňujeme správné odpovědi – jsou zvýrazněny tučně a podtrženy.

Úvodní text

Protože se v celé anketě budeme zajímat jen o odpady od fyzických osob (občanů), je potřeba hned v úvodu rozlišit tyto odpady od odpadů podnikatelských.

Odpady vzniklé podnikatelům při jejich činnosti, které sami nemůžou využít nebo odstranit, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (např. společnosti Technické služby Beroun).

Podnikatelé podle platného zákona o odpadech nemohou své odpady odkládat do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství a sloužících pro občany. Ani si je nemohou vozit z místa vzniku – ze své provozovny - do svého bydliště do „svých“ odpadových nádob určených pro fyzickou osobu. Jinak podnikají na úkor obce, ve které bydlí. 

Za určitých okolností (např. mají odpadu málo nebo nemají ve své provozovně dostatečné prostory na uložení odpadů, aj.) mohou podnikatelé své odpady dávat do kontejnerů (např. na tříděný odpad), které jsou určeny pro občany, ale jen za podmínky, že mají s danou obcí uzavřenou smlouvu, která musí být vždy písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu.

V povědomí občanů také zatím není důležitá skutečnost, že provozování systému nakládání s odpady (likvidaci odpadů od občanů) si platí každá obec ze svého rozpočtu.

Občané se naučili třídit odpady. Tyto odpady pak mnohdy v dobré víře vozí třeba i do sousedních obcí nebo do měst, kde pracují. Toto však není správné, protože se na likvidaci odpadů nákladově nepodílí. Fyzické osoby (občané – původci) se totiž na provozování systému nakládání s odpady finančně podílí podle způsobu, který si obec zvolí.

Současný zákon o odpadech umožnuje obcím tyto tři způsoby:

Při prvním způsobu může obec vybírat úhradu za provozování systému nakládání s odpady od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Tento způsob v ČR využívají především malé obce.

Při druhém způsobu může obec stanovit a vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na jejím území. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Tento způsob využívají především velká města - např. Praha, protože přibližně čtvrtina obyvatel, kteří v těchto městech produkují odpad, zde nemá trvalý pobyt.

Při třetím způsobu stanoví obec místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady, který platí: a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Je to nejběžnější způsob, který využívá asi 80% všech obcí v ČR.

 

Anketa: Víte, jak správně nakládat s odpady?

 

1.   Víte, jaký způsob je zvolen v Berouně?

 1. úhrada
 2. poplatek za komunální odpad
 3. místní poplatek

 

V obecně závazné vyhlášce si každá obec podle svých podmínek stanoví svůj systém nakládání s odpady.

Zastupitelstvo města Berouna vydalo dne 25. února 2002 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. Beroun, Hostím, Jarov, Zdejcina, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška), která byla následně distribuována do všech domácností v Berouně.

2.   Věděli jste, že tato vyhláška existuje?

 1. ano
 2. ne

Podle vyhlášky jsou fyzické osoby povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených.

3.   Víte, která místa to jsou?

 1. jsou to jen sběrné nádoby (typizované popelnice, kontejnery, pytle) pro jednotlivé složky komunálního odpadu, přičemž jednotlivé složky komunálního odpadu se odloží do této nádoby, ne však mimo sběrnou nádobu)
 2. je to jen sběrný Eko dvůr v Technických službách Beroun (ul. Viničná 910, Beroun), jehož provozovatel odebírá jednotlivé složky komunálního odpadu v souladu s provozním řádem a v dané provozní době
 3. jsou to jen velkoobjemové kontejnery pro odkládání komunálního objemného odpadu v lokalitách a čase stanoveném oprávněnou osobou (přistavované obvykle v období jaro a podzim, lokality jsou zveřejněny způsobem v místě obvyklým)
 4. jsou to jen sběrny nebo výkupny surovin
 5. jsou to sběrné nádoby, sběrný Eko dvůr, velkoobjemové kontejnery, sběrny nebo výkupny surovin
 6. jsou to sběrné nádoby, sběrný Eko dvůr, velkoobjemové kontejnery, (bez sběren)

 

Fyzické osoby jsou podle vyhlášky povinny odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití jednotlivé využitelné složky komunálního odpadu. 

4.   Jaké využitelné složky (druhy) znáte, na které složky (druhy) se odpad třídí?

 1. jen ty druhy, pro které jsou na veřejných prostranstvích přistavené speciální kontejnery na papír, sklo bílé, sklo barevné, plasty, nápojový karton, bioodpad, použité oděvy, obuv a textil, drobné elektrozařízení a malé baterie a akumulátory
 2. druhy, pro které jsou na veřejných prostranstvích přistavené speciální kontejnery + navíc v Eko dvoře: kovy, dřevo, olej ze smažení, nebezpečné složky komunálního odpadu, léky, elektroodpad (neúplná elektrozařízení), zářivky a osvětlovací tělesa, větší baterie a akumulátory, větší elektrozařízení

Pro jednotlivé využitelné složky (druhy) komunálních odpadů jsou určeny odpadové nádoby, které mají v rámci ČR jednotnou barvu.

5.   Víte, pro který druh odpadu jsou určeny nádoby modré barvy?

 1. papír
 2. plasty
 3. bílé sklo

 

6.   Víte, pro který druh odpadu jsou určeny nádoby žluté barvy?

 1. papír
 2. plasty
 3. nápojový karton

 

7.   Víte, pro který druh odpadu jsou určeny nádoby zelené barvy?

 1. bioodpad
 2. bílé sklo
 3. barevné sklo

 

8.   Víte, pro který druh odpadu jsou určeny nádoby bílé barvy?

 1. papír
 2. bílé sklo
 3. barevné sklo

 

9.   Víte, pro který druh odpadu jsou určeny nádoby hnědé barvy?

 1. bioodpad
 2. nápojový karton

 

10. Víte, pro který druh odpadu jsou určeny nádoby s oranžovým víkem?

 1. nápojový karton
 2. směsný komunální odpad

Nápojový karton je 4-6vrstvý obal vyrobený z kompozitních materiálů (papír, polyethylen, hliník), který slouží pro uchování tekutin. V Berouně se sbírá do samostatných nádob s oranžovým víkem. Pokud v kontejnerovém stání taková nádoba není, pak je správné ho dát do kontejnerů na plasty. Tak je to v Berouně. Můžete se však setkat s tím, že v jiném městě se nápojový karton sbírá ve směsi s papírem - je to podle toho, na kterou dotřiďovací linku dané město odpady vozí.

Po vytřídění všech využitelných složek a nebezpečných odpadů jsou ještě druhy odpadů, které zbydou (jde vlastně o zbytkový odpad) a ten se musí odložit do nádob určených pro směsný (zbytkový) komunální odpad. Ukazuje se, že existuje vlastně jen málo druhů odpadů, které nelze dále využít.

11. Víte, které odpady jsou například směsným (zbytkovým) odpadem?

 1. keramika, porcelán, guma, použité pleny, dámské hygienické potřeby, předměty z více složek, které nejdou oddělit, maso, kosti, zbytky jídel živočišného původu,
 2. elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad
 3. dřevo, zbytky z jídel rostlinného původu

Směsný (zbytkový) komunální odpad se většinou odkládá do typizovaných sběrných nádob - popelnic a kontejnerů, jejichž stálé stanoviště musí být v Berouně umístěno na pozemku, který náleží k bytovému či rodinnému domu. V památkové zóně města Beroun musí být toto stanoviště umístěno mimo veřejné prostranství. V oblasti památkové zóny města a v oblastech nepřístupných pro současnou svozovou techniku je připuštěno odkládat směsný (zbytkový) komunální odpad do černých pytlů opatřených speciální plombou nebo logem Technických služeb Beroun.

12.  Kdo podle vyhlášky určuje, kam se mají černé pytle se směsným (zbytkovým) komunálním odpadem odkládat?

 1. určuje to Městská policie Beroun
 2. určuje to odbor životního prostředí
 3. určuje to oprávněná osoba, kterou je v současnosti společnost Technické služby Beroun

 

13. Víte, co je objemný odpad?

 1. je to jen ten odpad, který svou velikostí překračuje rozměry běžné odpadové nádoby
 2. je to jen ten odpad, který je příliš těžký
 3. je to odpad, který svou velikostí překračuje rozměry běžné odpadové nádoby nebo je příliš těžký

Objemný odpad se nesmí v Berouně odkládat vedle odpadových nádob nebo jinde volně v kontejnerovém stání.

14.  Kam je objemný odpad možné v souladu s vyhláškou odložit?

 1. jen ve sběrném Eko dvoře
 2. jen do velkoobjemových kontejnerů, které Technické služby Beroun přistavují 2 x ročně v období jaro – podzim
 3. buď ve sběrném Eko dvoře, nebo do velkoobjemových kontejnerů, které Technické služby Beroun přistavují 2 x ročně v období jaro – podzim

 

Odpadové nádoby, zvláště na tříděné odpady, bývají v Berouně místně přeplňovány. Z dlouhodobého sledování vyplývá, že toto nebývá způsobeno nedobře provedenou službou, nedostatečnou kapacitou nádob nebo nedostatečnou četností svozu, ale nevhodným ukládáním a také zneužíváním systému ze strany podnikatelů, nebo dovozem odpadů z okolních obcí, zvláště těch, které mají jiný systém platby za odpady. Vyhláška stanoví, že se odpady nesmějí odkládat mimo sběrné nádoby, a to ani v případě, že jsou již plné!

15. Jaký je správný postup, když chci odložit odpady, ale sběrné nádoby jsou již plné?

 1. nejprve se pokusit odpad - zejména kartonáž – minimalizovat, zmáčknout, rozebrat a potom ho zkusit do nádoby dát
 2. pokud ani po minimalizaci nelze odpady do nádob vložit, pak vyhledat nejbližší kontejnerové stání, ve kterém je v nádobách volno
 3. pokud není ani v okolních nádobách volno, odvést odpady do sběrného Eko dvora v Technických službách Beroun nebo si je odnést zpět domů a počkat, až budou nádoby prázdné (některé se vyváží i 3x za týden)

Všechny odpovědi jsou správné.

Problémy jsou i s nepořádkem kolem odpadkových košů, které jsou v Berouně umístěné na veřejném prostranství. Tyto koše neslouží pro odkládání komunálního odpadu vyprodukovaného v domácnostech, ani pro odkládání odpadů vzniklých při podnikatelské činnosti.

16.  K čemu odpadkové koše umístěné na veřejném prostranství slouží?

 1. slouží k odkládání jakéhokoliv odpadu, který se do nich vejde
 2. slouží k odkládání jakéhokoliv odpadu, vzniklého během pohybu fyzických osob na veřejném prostranství
 3. slouží pouze k odkládání drobného směsného (zbytkového) komunálního odpadu, vzniklého během pohybu fyzických osob na veřejném prostranství

Odkládání odpadů mimo odpadové nádoby způsobuje vznik nepořádku v prostoru kontejnerových stání a u odpadkových košů. Tím vznikají provozovateli systému vícenáklady, vícepráce a finanční ztráta. Pokud se toto děje ve větším měřítku, může to mít následně vliv při stanovení výše místního poplatku za komunální odpad.

17. Odhadnete, jaké vícenáklady musely vynaložit Technické služby - potažmo město Beroun - na likvidaci odpadů, které byly v loňském roce odloženy mimo odpadové nádoby?

 1. bylo to více než 10 000 Kč
 2. bylo to více než 200 000 Kč
 3. bylo to více než 1 000 000 Kč

Proto jsou kontejnerová stání monitorována. U těch kontejnerových stání, u nichž bývá odloženo nejvíce odpadů vedle kontejnerů, jsou umístěny informační cedule, které mj. obsahují sdělení, jaká činnost není povolena a varování před uložením pokuty.

18. Víte, jaká maximální výše pokuty hrozí těm, kteří odloží odpad mimo sběrné nádoby?

 1. hrozí jim uložení pokuty až do výše 5 000 Kč
 2. hrozí jim uložení pokuty až do výše 30 000 Kč
 3. hrozí jim uložení pokuty až do výše 50 000 Kč