Obsah

Město modernizovalo informační systém

Typ: ostatní
elektronizaceVedení města Beroun rozhodlo ještě více podpořit elektronizaci procesů, která souvisí s řízením města a fungováním městského úřadu. V elektronizaci chce město i nadále pokračovat, a to jak se zaměřením na interní procesy úřadu, tak zejména směrem k občanům.

loga

Již v průběhu roku 2017 byl za tímto účelem zahájen projekt „Nové funkce IS města Beroun“, reg. č.: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006284 (IROP, výzva č. 28), na který se podařilo získat spolufinancování z fondů EU a státního rozpočtu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů přesahujících 17 mil Kč.

Projekt byl zaměřen na elektronizaci dosud manuálně vykonávaných činností.

Komplexní informační systém města byl rozšířen o tyto nové elektronické funkce:

  1. Centralizace správy uživatelů, která řeší potřebu evidování organizační struktury, rolí, funkčních míst a přiřazení zaměstnanců s navázáním na další komponenty informačního systému města. Tato nová funkce IS přispěla k vyššímu stupni elektronické bezpečnosti úřadu a vyšší transparentnosti procesů.
  2. Elektronizace agendy v oblasti správního řízení, jmenovitě agendy životního prostředí, speciálního vodoprávního stavebního úřadu a silničního hospodářství. Elektronizací těchto agend byl naplněn cíl úřadu na úplnou elektronizaci procesů, zvýšení transparentnosti procesů a prezentace procesních dat občanům grafickou formou.
  3. Centralizace správy přestupků pro všechny agendy včetně městské policie, přehled o schvalování závazků města. Výdaje jsou tak pod větší kontrolou a došlo k dalšímu zefektivnění činnosti zaměstnanců úřadu.
  4. Centralizace evidence a správy událostí napříč všemi pracovišti úřadu. Opět došlo k zvýšení elektronizace úřadu, odstranění manuálních evidencí a duplicit a zefektivnění práce úředníků.
  5. Externí formulářová komunikace občanů s úřadem, která umožňuje podat úplné elektronické podání a zároveň automaticky exportovat data z vyplněného formuláře do příslušné agendy. Tím je dosažen vyšší stupeň elektronizace komunikace mezi úřadem a občany, který dále zefektivňuje práci úředníků.

Pro vytvoření dostatečného výkonu a zajištění potřebné stability informačního systému, provozování nových funkcí IS a zajištění vyšší kybernetické bezpečnosti byla rozšířena serverová, datová a síťová infrastruktura.


Příloha

Vytvořeno: 26. 8. 2020
Poslední aktualizace: 26. 8. 2020 15:33
Autor: