Obsah

J E D N A C Í   Ř Á D   R A D Y   M Ě S T A   B E R O U N

Rada města Beroun vydává na základě § 101 odst. 4 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Jednací řád rady města.


 

Obsah

 1. Úvodní ustanovení
 2. Pravomoci rady města a svolání jejího zasedání
 3. Příprava zasedání rady města
 4. Průběh zasedání rady města
 5. Přijímání a právoplatnost usnesení rady města
 6. Zápis ze zasedání rady města a kontrola usnesení
 7. Závěrečná ustanovení

 


 

 Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád rady města stanovuje podrobnosti o přípravě a průběhu zasedání, způsobu usnášení a kontroly plnění usnesení Rady města Beroun.
 2. V otázkách přímo neupravených tímto jednacím řádem postupuje rada města v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem.

 

 Článek II.
Pravomoci rady města a svolání jejího zasedání

 1. Rada města Beroun ( dále jen rada města) rozhoduje ve věcech uvedených v § 102 odst. 2 a 3 zákona.
 2. Rada města projednává návrhy pro jednání zastupitelstva města a doporučuje zastupitelstvu způsob řešení předložené záležitosti.
 3. Rada města zabezpečuje plnění usnesení, které přijalo zastupitelstvo města.
 4. Rada města je odvolacím orgánem, který rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí městského úřadu o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věcech samostatné působnosti.
 5. Rada města se schází ke svým zasedáním dle potřeby, zpravidla jednou za 3 týdny. Termín konání RM oznamuje členům RM starosta minimálně 10 dnů předem.
 6. Zasedání rady města svolává starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta. Členové rady jsou zváni na zasedání písemně. Pozvánka musí obsahovat místo, dobu a navržený program zasedání.
 7. Nastane-li situace, kdy určitá záležitost nesnese odkladu, svolá starosta (místostarosta) mimořádné zasedání:
  • ze své vlastní iniciativy 
  • na základě požadavku minimálně 3 členů rady města.

Toto mimořádné zasedání může být svoláno osobním pozváním členů rady (písemně, telefonicky, e-mailem).

 

 Článek III.
Příprava zasedání rady města

 1. 1. Přípravu zasedání organizuje starosta v součinnosti s místostarostou, tajemníkem a odbory městského úřadu a podle konkrétních podmínek :
  • navrhne program jednání
  • určí způsob přípravy konkrétních písemných materiálů a odpovědnost za jejich zpracování
  • zabezpečí, pokud to povaha věci vyžaduje, odbornou expertizu, průzkum nebo stanovisko od příslušného orgánu nebo organizace.
 2. Materiály, předkládané radě města k projednání, musí obsahovat
  jméno předkladatele, jméno zpracovatele, název materiálu, důvodovou zprávu k předkládanému návrhu a návrh na usnesení v předkladatelem doporučené variantě. Pokud to vyplývá z charakteru návrhu, uvede předkladatel možné varianty usnesení. Předkládaný návrh může být doplněn stanoviskem příslušné komise rady, pokud existuje. Ve výjimečných případech se souhlasem rady města, mohou být písemné materiály, které nesnesou odkladu, předloženy přímo v den jednání rady města.
 3. Předkladatel odpovídá za to, že jím předkládaný materiál je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, již přijatými usneseními zastupitelstva města a rady města, pokud se nejedná o revokaci.
 4. Základní materiály pro zasedání musí být členům rady doručeny písemně či na požádání e-mailem spolu s programem nejméně 4 dny před konáním zasedání. Materiály doplňující předložené návrhy a materiály informativní budou předloženy nejpozději před zahájením zasedání.

 

 Článek IV.
Průběh zasedání rady města

 1. Zasedání rady města jsou neveřejná.
 2. Kromě členů rady a tajemníka se zasedání rady města zúčastňují při projednávání jednotlivých bodů programu:
  • předkladatelé návrhů
  • pozvaní vedoucí odborů MěÚ
  • pozvaní předsedové výborů a komisí 
  • pozvaní členové zastupitelstva města
  • pozvaní ředitelé městských příspěvkových organizací
  • hosté, přizvaní k projednávané problematice na základě rozhodnutí rady
 3. Zasedání rady řídí starosta. V případě nepřítomnosti starosty řídí zasedání místostarosta nebo jiný starostou pověřený člen rady města.
 4. Zasedání musí být zahájeno nejpozději do půl hodiny od stanoveného začátku. Pokud se do půl hodiny od stanoveného začátku nedostaví nadpoloviční většina členů rady nebo klesne v průběhu zasedání počet přítomných členů rady pod 4, ukončí předsedající zasedání a do 7 dnů svolá starosta zasedání náhradní.
 5. Člen rady je povinen zúčastňovat se zasedání rady. Svoji účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných. Neúčast na zasedání omlouvají členové rady předem starostovi, předčasný odchod omlouvají předsedajícímu.
 6. V úvodní části zasedání předsedající :
  • konstatuje počet přítomných členů rady
  • jmenuje zapisovatele
  • jmenuje nového ověřovatele zápisu z řad členů rady
  • nechá hlasovat o programu schůze
 7. O zařazení návrhů, přednesených v průběhu zasedání, rozhodne rada města hlasováním.
 8. Jednotlivé body jsou projednávány v pořadí podle schváleného programu.
 9. Rozprava je součástí projednávané věci a předsedající ji otevírá ke každému bodu zvlášť.
 10. Do rozpravy se přihlašují členové rady a ostatní účastníci zasedání zvednutím ruky. Diskutujícím uděluje slovo předsedající a to zpravidla podle pořadí přihlášených.
 11. Technická poznámka může obsahovat pouze upozornění 
  • na porušení jednacího řádu rady města
  • na jinou procedurální záležitost 
  • na určitou informaci, která má bezprostřední vliv na projednávaný problém věci či na technickou stránku jednání.

   Předsedající udělí slovo k technické poznámce přednostně, ale může
   je odejmout ihned, jakmile podle jeho názoru překročila vymezený
   rámec.
 12. Člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením projednávání dané věci. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje rada (§ 83 zák. o obcích).

 

 Článek V.
Přijímání a právoplatnost usnesení rady města

 1. Rada je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. K platnému usnesení rady, rozhodnutí nebo volbě je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady.
 3. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu předkládá :
  • předsedající
  • kterýkoliv z členů rady
 4. Byly-li navrženy pozměňující návrhy nebo dodatky, které nejsou do návrhu usnesení zapracovány, nechá předsedající hlasovat nejprve o navržených změnách a to v opačné posloupnosti, než v jaké byly navrženy.
 5. Pokud to charakter projednávaného návrhu umožňuje, nejsou zpravidla při hlasování rady města přítomni přizvaní účastníci projednávání.
 6. Schválením jednoho návrhu se ostatní návrhy považují za nepřijaté a není nutno o nich již dále hlasovat.
 7. Nepřijme-li rada usnesení k žádnému z předložených návrhů, rozhodne rada, zda uvedenou věc znovu projedná na svém dalším zasedání nebo zda ji již projednávat nebude. V případě nového projednávání si může rada vyhradit předložení nového přepracovaného materiálu k dané věci.

 

 Článek VI.
Zápis ze zasedání rady města a kontrola usnesení

 

 1. O průběhu zasedání rady se pořizuje zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou a určeným ověřovatelem. V zápise je vždy uveden počet přítomných členů rady, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
 2. Zápis, který je nutno pořídit do 7 dnů od konání zasedání, musí být uložen na městském úřadu. O námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání rady.
 3. Kontrolu plnění usnesení rady provádí dle § 119 zákona o obcích kontrolní výbor zastupitelstva města. Rada města si může pro konkrétní činnost (např. kontrola konkrétního usnesení), jmenovat pracovní komisi, která zaniká po dokončení svého úkolu.


 Článek VII.
Závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu podléhají schválení rady města.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti a platnosti dnem 26. 11. 2002.

 

 

V Berouně dne 26. 11. 2002
MUDr. Jiří Besser                                                                              Ing. Tomáš Havel
starosta                                                                                           místostarosta