Obsah

STŘEDNÍ ČECHY z.s.

Spolek je založen jako krajská organizace destinačního managementu. Jedná se o vůbec první spojení bývalých okresních měst s podnikatelským sektorem. Úkolem spolku je zejména prosazování společných zájmů v oblasti rozvoje cestovní ruchu a spolupráce při tvorbě a provádění destinačního managementu v regionu Středočeského kraje, včetně marketingové podpory. Město Beroun je jedním z deseti přidružených členů.

Svaz města a obcí ČR

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce sedm set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.

Každodenní činnost je zaměřena především na oblast legislativy a různých opatření, např. strukturální politiky, politiky sociálního začleňování či dotačních titulů, které se dotýkají života obcí. Svaz obhajuje zájmy místních samospráv i na evropské úrovni. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a obcí.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. Sdružení historických sídel má k 1. lednu 2017 celkem 213 členů (202 řádných a 11 přidružených).

Činnost sdružení se soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. Hlavním cílem sdružení je propagace a popularizace kulturního dědictví. Sdružení se svými partnery, Beroun nevyjímaje, organizuje množství akcí a soutěží, např.:

  • Brány památek dokořán
  • Dny evropského dědictví
  • odborné konference a semináře
  • soutěž Mladí fotografují památky
  • soutěž Památka roku
  • soutěž o titul Historické město roku

Město Beroun je držitelem prestižního titulu Historické město roku 2009. Jedná se o cenu udílenou za nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, pořádanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj.

Sv. Ludmila 1100 let, z.s.

Sv. Ludmila 1100 let, z.s. (dále jen „spolek“) je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací. Účelem či posláním spolku je:

  • realizovat stejnojmenný projekt Svatá Ludmila 1100 let;
  • uctění výročí 1100 let mučednické smrti sv. Ludmily a probouzet zájem o ní jako o první českou křesťanskou panovnici, první českou světici, zakladatelku českého státu, zakladatelku vládnoucí dynastie, matku českého národa, vychovatelku sv. Václava;
  • propojení úcty ke sv. Ludmile na mezinárodní úrovni.

Zakládajícími členy spolku jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky. Spolek je však otevřen všem dalším zájemcům. Město Beroun již dne 17. 9. 2016 podepsalo memorandum o vzájemné spolupráci mezi Berounem, Tetínem a Spolkem. Dne 19. 12. 2018 usnesením č. 131/2018 Zastupitelstvo města Beroun souhlasilo s přihlášením města Beroun za člena spolu Svatá Ludmila 1100 let, z.s. s účinností od 1. 1. 2019.

Více informací ZDE