Obsah

Školství

Ve městě se nachází čtyři základní školy a deset mateřských škol.
Střední stupeň vzdělání je zastoupen těmito institucemi: Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun, Obchodní akademie a Střední pedagogická škola, Gymnázium Beroun, Střední zdravotnická škola Beroun, SOŠ a SOU Beroun-Hlinky a Manažerská akademie.

mateřské školy, jesle

Mateřská škola Sluníčko Beroun

Cílem naší MŠ je vytvořit v předškolním vzdělání co nejlepší podmínky pro všestranný harmonický rozvoj dítěte, a to v rozsahu možností a osobních předpokladů dětí s ohledem na přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální zdatnost.
*Zřizovatelem mateřské školy Sluníčko je Město Beroun.

Mateřská škola Pod Homolkou, Beroun

Naše škola stojí na sídlišti v nové zástavbě města Berouna. Školní zahrada je rozsáhlý pozemek s bohatou zelení, dobře vybaven dřevěnými sestavami pro hry dětí.
*Zřizovatelem mateřské školy Pod Homolkou je Město Beroun.

Mateřská škola Tovární, Beroun

Součástí školy je školní jídelna, prádelna, zahrada se vzrostlou zelení a rozmanitými herními prvky a vlastní dopravní hřiště. Naše škola je školou rodinného typu, což vychází z prostorových podmínek, obsahu i organizace naší výchovné práce. V mnoha bodech splňuje podmínky zdravého životního stylu.
*Zřizovatelem mateřské školy Tovární je Město Beroun.

Mateřská škola Preislerova, Beroun

Z motivačních důvodů pro děti, jsme tuto mateřskou školu pojmenovali „Pohádka". Přejeme si, aby se zde všechny děti jako v pohádce cítily. Mateřská škola nabízí pro děti příjemné, estetické prostředí a hojnost zájmového vyžití. Chceme zde v tomto prostředí všichni společně objevovat svět kolem nás.
*Zřizovatelem mateřské školy Preislerova je Město Beroun.

Mateřská škola Drašarova, Beroun

Naše mateřská škola se nachází v klidné lokalitě města Berouna. Součástí mateřské školy je velká prostorná zahrada s hracími prvky a pískovišti, školní kuchyně a prádelna, která zajišťuje služby i pro naše odloučené pracoviště v Bezručově ulici.
*Zřizovatelem mateřské školy Drašarova je Město Beroun.

Mateřská škola Vrchlického, Beroun

Cílem naší práce je poskytnout dětem možnost žít v kolektivu vrstevníků pod přátelským a odborným vedením učitelek i celého kolektivu školy. Přihlížíme k individuálním potřebám a zájmům každého dítěte a využíváme své odborné znalosti k rozvíjení tělesných,sociálních, citových, estetických a rozumových schopností dětí. Připravujeme dítě na začlenění se do skutečného života.
*Zřizovatelem mateřské školy Vrchlického je Město Beroun.

Katolická mateřská škola, Beroun

Jediné předškolní zařízení svého druhu v Berouně a okolí. Nabízí výhodnou polohu v klidném centru města s dobrou dopravní dostupností, přátelské klima a rodinnou atmosféru jednotřídní mateřské školy, kvalitní vzdělávací program s křesťanskou orientací, bezpečné a podnětné prostředí i účelně vybavenou školní zahradu. KMŠ program pravidelně obohacuje o řadu akcí, pořádá projektové dny, odpoledne pro rodiči, navštěvuje divadelní představení, solnou jeskyni, účastní se plaveckého kurzu, vyjíždí do školy v přírodě apod.
Zřizovatelem školy je Arcibiskupství pražské.

Školička Kytička

Podporujeme zdravý rozvoj osobnosti dítěte, jeho vrůstání do skupiny vrstevníků, zdravý vztah k lidem a zdravý životní styl. Chceme dítě poznat a podpořit jeho individualitu a jedinečnost, plně respektujeme postoje a hodnoty rodiny. Podporujeme vzdělávání dětí formou experimentování a spolupráce v malých skupinách doprovázených pedagogem, rodiči a popř. i sourozenci dětí. Omezujeme nabízení hotových poznatků a informací.

Montessori Beroun

Naším cílem je učit děti poznávat nové, vychovávat k lidskosti, vzájemné toleranci a radovat se s nimi z prožitků, které přinese každý den. Děti pracují buď samostatně, nebo ve skupinkách, které vznikají přirozeně. Ve třídě jsou děti různého věku a schopností, a to proto, aby si navzájem pomáhaly, učily se toleranci a zodpovědnosti.