Obsah

Školství

Ve městě se nachází čtyři základní školy a deset mateřských škol.
Střední stupeň vzdělání je zastoupen těmito institucemi: Soukromá střední odborná škola cestovního ruchu Beroun, Obchodní akademie a Střední pedagogická škola, Gymnázium Beroun, Střední zdravotnická škola Beroun, SOŠ a SOU Beroun-Hlinky a Manažerská akademie.

Speciální školy

mateřské školy, jesle

Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun

Speciální mateřská škola, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním postižením.
Cílová skupina: Výchovná a vzdělávací péče dětem s vadou sluchu, s vadou sluchu v kombinaci s dalším postižením. Součástí zařízení je i Speciálně pedagogické centrum, které je zaměřeno na poskytování poradenské péče klientům se sluchovou vadou a se sluchovou vadou v kombinaci s dalším postižením, zejména s vadami zraku.

základní školy

Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace

Cílová skupina: Žáci s mentálním postižením nebo sluchovým postižením, s vadami řeči a souběžně postižení více vadami, případně žáci se specifickými poruchami učení a chování, kteří nezvládají plnění požadavků běžné základní školy a nemohou být do těchto škol integrováni.
Zřizovatele školy je Středočeský kraj.