Obsah

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je na území města Berouna zajišťována příspěvkovou organizací Města Berouna. Je jednou z hlavních činností Domova penzionu pro důchodce Beroun, IČ 475 59 969. 

Sídlo: Beroun, Na Parkáně čp.111, PSČ 266 01
Kontakty:

Ing. Kučerová Miroslava, ředitelka organizace
Tel.: 311 610 355, 724 270 144
E-mail: dpdberoun@tiscali.cz

Šárka Stehlíková - koordinátor pečovatelské služby, tel.: 313 128 116, mobil: 725 501 848,
E-mail: dpdberoun@tiscali.cz

Organizace Domov penzion pro důchodce Beroun je registrována jako poskytovatel sociální služby – pečovatelské služby u Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j.36/77627/2007/Soc./Paz. ze dne 1.1.2007.

f

 

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám žijícím na území města Beroun, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního stavu nebo zdravotního postižení a ocitli se tak v nepříznivé sociální situaci. Za pomoci  kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje služby, které jsou individuálně přizpůsobeny každému uživateli, čímž podporuje a posiluje jeho nezávislost a pomáhá mu tak setrvat co nejdéle v jeho přirozeném domácím prostředí, "doma".

 

Místo poskytování sociální služby

 • domácnosti občanů na území města Berouna
 • domy s pečovatelskou službou v Berouně Na Parkáně čp.111, Třída Míru čp.1280
 • středisku osobní hygieny Na Parkáně čp.111

 

Poskytované služby

 • základní sociální poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • fakultativní úkony dle výběru

 

Forma poskytování pečovatelské služby

 • terénní – úkony pečovatelské služby jsou prováděny v domácnostech uživatelů
 • ambulantní – úkony jsou prováděny ve středisku osobní hygieny v DPS čp.111

 

Provozní doba pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v pracovních dnech od 7.00 hod. do 19.00 hod., na celém území města Berouna. V Domě s pečovatelskou službou Na Parkáně č. p. 111 je služba poskytována denně od 7.00 hod. do 19.00 hod., včetně sobot, nedělí a svátků.

 

Kapacita pečovatelské služby

Kapacita pečovatelské služby je 340 uživatelů. Kapacita je omezená u úkonu „Dovoz jídla do domácnosti“ - na 180 uživatelů z důvodů technického zajištění rozvozu jídel v krátkém časovém úseku.

 

Cíle pečovatelské služby

Cílem pečovatelské služby je pomocí individuálního přístupu ke každému uživateli vytvořit takový komplex poskytovaných služeb, který uživateli umožní co nejdéle zůstat v jeho přirozeném domácím prostředí a tím tak zamezit nutnosti předčasného využívání služeb, spojených s pobytem v sociálním zařízení.

 

S každým uživatelem je proto vytvořen individuální plán péče. Individuální plán péče popisuje činnosti, se kterými potřebuje uživatel pomoc nebo podporu pečovatelskou službou. Činnosti, které uživatel zvládá vykonávat sám si i nadále zajišťuje sám. Tímto přístupem pečovatelská služba motivuje uživatele ke spolupráci a zároveň nepodporuje vznik závislosti uživatel na službě.

 

Zásady poskytování pečovatelské služby

Podporujeme uživatele služby, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a mít možnost zůstat součástí běžného života a společnosti. Tuto hlavní zásadu naplňujeme pomocí níže uvedených dílčích zásad:

 • Podpora uživatele služby v kontaktech se společenským prostředím.
 • Pomoc uživatelům služeb hájit vlastní práva a poskytnou podporu v řešení složitých situací jejich vlastními silami a schopnostmi.
 • Výběr potřebné a nejvhodnější pomoci a podpory je vždy ponechán na vlastním zvážení uživatele služby.
 • Úcta a ohleduplnost k uživateli služby.
 • Respektujeme soukromí a právo svobodné volby každého uživatele.
 • Vzájemná důvěra, pomoc a spolupráce.
 • Ke každému uživateli přistupujeme s empatií.
 • Respektujeme potřeby, přání a individualitu každého uživatele.
 • Středem našeho zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy.
 • Každého uživatele respektujeme jako jedinečnou lidskou bytost s právem na důstojnost, osobní autonomii, vlastní volbu, zvyky a rozhodování, a to bez ohledu na jeho národnost, rasu či vyzvání.

 

Cílová skupina klientů poskytované sociální služby

Pečovatelská služba je určena:

 • Osobám, které dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a osobám s plným invalidním důchodem, kteří z důvodu zdravotního stavu, vysokého věku nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni pečovat o vlastní osobu a sami si obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby.
 • Osobám, které pro trvalé nebo přechodné změny zdravotního stavu a zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují přechodnou nebo trvalou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
 • Pečovatelská služba organizace Domov penzion pro důchodce Beroun může být poskytována zejména občanům města Berouna a jeho místních částí (Centrum, Město, Závodí, Zavadilka, Jarov, Hostím, Zdejcina).

 

Cílovou skupinou nejsou:

 • Osoba trpící těžkým zdravotním postižením a jejíž zdravotní stav vyžaduje celodenní zdravotnickou a ošetřovatelskou péči.
 • Osoby, vyžadující nepřetržitý dohled 24 hodin denně.
 • Děti a mládež do věku 26 let.

 

Zpracování osobních údajů

Organizace Domov penzion pro důchodce Beroun zpracovává pro potřeby pečovatelské služby nezbytné osobní údaje jako např.: jméno a  příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo uživatele, příp. telefonní číslo rodinných příslušníků nebo osob blízkých, jméno ošetřujícího lékaře apod. Organizace má zavedena opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto údajům, jejich ztrátě a zneužití. Zaměstnanci organizace jsou vázáni mlčenlivostí.

 

Způsob vyřizování stížností

Stížnost je naší organizací chápána jako cenný zdroj informací a napomáhá nám ke zlepšování kvality námi poskytovaných služeb. Za podání stížnosti není nikdo postihován ani diskriminován. Každá stížnost je řešena individuálně. Stížnost je možno podat ústně, písemně, elektronickou poštou nebo osobně do schránky stížností ve vestibulu Domova penzionu pro seniory Beroun, Na Parkáně čp 111.

Stejným způsobem je možno podat podněty a připomínky.

Sociální služba - pečovatelská služba je spolufinancována: 1