Obsah

Pečovatelská služba

Penzion pro senioryPečovatelská služba je na území města Berouna zajišťována příspěvkovou organizací Domov Penzion pro důchodce Beroun a zřizovatel organizace je Město Beroun. Je jednou z hlavních činností Domova penzionu pro důchodce Beroun, IČ 475 59 969.

Sídlo organizace: Beroun -Město, Na Parkáně čp. 111, PSČ 266 01

Kontakty

Ředitelka organizace: 
Ing. Kučerová Miroslava
Mobil: 724 270 144
Telefon: 311 610 355, 311 610 354
E-mail: dpdberoun@tiscali.cz

Sociální pracovník  - koordinátor pečovatelské služby
Mobil: 725 501 848

Koordinátor pečovatelské služby 
Mobil: 777 524 060
Telefon: 313 128 116
E-mail: dpdberoun@tiscali.cz

 

kolektivOrganizace Domov penzion pro důchodce Beroun je registrována jako poskytovatel sociální služby – pečovatelské služby u Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j.36/77627/2007/Soc./Paz. ze dne 1.1.2007.
 

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám žijícím na území města Beroun, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, zdravotního stavu, zdravotního postižení a chronického onemocnění a ocitli se tak v nepříznivé sociální situaci. Za pomoci  kvalifikovaného a motivovaného personálu poskytuje služby, které jsou individuálně přizpůsobeny každému uživateli, čímž podporuje a posiluje jeho nezávislost a pomáhá mu tak setrvat co nejdéle v jeho přirozeném domácím prostředí.
 

Místo poskytování sociální služby

 • domácnosti občanů na území města Berouna
 • domy s pečovatelskou službou v Berouně


Poskytované služby

 • bezplatné základní sociální poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • fakultativní úkony dle výběru

 

Forma poskytování pečovatelské služby

 • terénní – úkony pečovatelské služby jsou prováděny v domácnostech uživatelů
 • ambulantní – úkony jsou prováděny ve středisku osobní hygieny v DPS čp.111

 

Provozní doba pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována denně včetně sobot, nedělí a svátků od 7.00 hod. do 19.00 hod., na celém území města Berouna ( městské části  - Město, Centrum, Závodí, Zavadilka, Jarov, Hostím, Zdejcina), vždy dle individuálních potřeb uživatelů služby.

Provozní doba střediska osobní hygieny v DPS č.p.111,  kde je poskytována služba ambulantně, je od 7:00 do 19:00, včetně sobot, nedělí a svátků.


Kapacita pečovatelské služby

Kapacita terénní pečovatelské služby je 340 uživatelů. Kapacita je omezená u úkonu „Dovoz jídla do domácnosti ve městě “ - na 120 uživatelů z důvodů technického zajištění rozvozu jídel v krátkém časovém úseku. Kapacita ambulantní formy pečovatelské služby je 10 uživatelů.

 

Cíle pečovatelské služby

Cílem pečovatelské služby je pomocí individuálního přístupu ke každému uživateli vytvořit takový komplex poskytovaných služeb, který uživateli umožní co nejdéle zůstat v jeho přirozeném domácím prostředí a tím tak zamezit nutnosti předčasného využívání služeb, spojených s pobytem v sociálním zařízení. Podporovat uživatele v samostatnosti, v rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a péči o vlastní osobu a domácnost.


S každým uživatelem je proto vytvořen individuální plán péče. Individuální plán péče popisuje činnosti, se kterými potřebuje uživatel pomoc nebo podporu  od pečovatelské služby. Činnosti, které uživatel zvládá vykonávat sám si i nadále zajišťuje sám. Tímto přístupem pečovatelská služba motivuje uživatele ke spolupráci a zároveň nepodporuje vznik závislosti uživatel na službě.

 

Zásady poskytování pečovatelské služby

Podporujeme uživatele služby, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a mít možnost zůstat součástí běžného života a společnosti. Tuto hlavní zásadu naplňujeme pomocí níže uvedených dílčích zásad:

 • Individuální přistup ke každému uživateli vždy s ohledem na jeho potřeby
 • Podpora uživatele služby v kontaktech se společenským prostředím.
 • Pomoc uživatelům služeb hájit vlastní práva a poskytnou podporu v řešení složitých situací jejich vlastními silami a schopnostmi.
 • Výběr potřebné a nejvhodnější pomoci a podpory je vždy ponechán na vlastním zvážení uživatele služby.
 • Úcta a ohleduplnost k uživateli služby.
 • Respekt soukromí a právo svobodné volby každého uživatele.
 • Vzájemná důvěra, pomoc a spolupráce.
 • Empatický přístup ke každému uživateli služby.
 • Respekt potřeb, přání a individuality každého uživatele.
 • Středem našeho zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy.
 • Každého uživatele respektujeme jako jedinečnou lidskou bytost s právem na důstojnost, osobní autonomii, vlastní volbu, zvyky a rozhodování, a to bez ohledu na jeho národnost, rasu či vyzvnání.
 • Informace získané od uživatele před počátkem, během poskytování pečovatelské služby i po ukončení poskytování pečovatelské služby neposkytujeme žádným dalším osobám a pečujeme o ně v souladu se Směrnicí pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.
 • Profesionálním přístupem, zdokonalovaným, soustavným vzděláváním a prohlubováním znalostí a vědomostí pracovníků se snažíme o zkvalitňování služby. 

 

Cílová skupina klientů poskytované sociální služby
Pečovatelská služba je určena:

 • Osobám s chronickým onemocněním, zdravotně postiženým a seniorům
 • Osobám, které pro trvalé nebo přechodné změny zdravotního stavu a zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a potřebují přechodnou nebo trvalou pomoc a podporu jiné fyzické osoby.
 • Pečovatelská služba organizace Domov penzion pro důchodce Beroun může být poskytována zejména občanům města Berouna a jeho místních částí (Centrum, Město, Závodí, Zavadilka, Jarov, Hostím, Zdejcina).


Cílovou skupinou nejsou:

 • Osoba trpící těžkým zdravotním postižením a jejíž zdravotní stav vyžaduje celodenní zdravotnickou a ošetřovatelskou péči.
 • Osoby, vyžadující nepřetržitý dohled 24 hodin denně.
 • Děti a mládež do věku 26 let.

 

Zpracování osobních údajů

Organizace Domov penzion pro důchodce Beroun se řídí platným předpisem v oblasti zpracování osobních údajů v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Organizace má zavedena opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto údajům, jejich ztrátě a zneužití. Zaměstnanci organizace jsou vázáni mlčenlivostí a musí dodržovat obecné bezpečnostní zásady, které souvisejí se zpracováním osobních údajů, které musí být prováděny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracován, jakož i jiné formě zneužití osobních údajů.

 

Způsob vyřizování stížností

Stížnost je naší organizací chápána jako cenný zdroj informací a napomáhá nám ke zlepšování kvality námi poskytovaných služeb. Za podání stížnosti není nikdo postihován ani diskriminován. Každá stížnost je řešena individuálně. Stížnost je možno podat ústně, písemně, elektronickou poštou nebo osobně do schránky stížností u vchodu do Domova penzionu pro seniory Beroun, Na Parkáně čp 111. Stejným způsobem je možno podat podněty a připomínky.

 

Dokumenty ke stažení:

Etický kodex

Sazebník úhrad za úkony Pečovatelské služby

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

 

Sociální služba - pečovatelská služba je spolufinancována: 1