Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Tesco v Berouně nevyroste. Investor mění záměr

Od záměru postavit obchodní dům Tesco v areálu bývalé textilky Tiba odstupujeme. Tento vzkaz předal berounské starostce Šárce Endrlové investor, který o vybudování obchodního centra usiloval. Vedení města tuto zprávu uvítalo. „Všichni si umíme představit několik lepších variant využití této lokality,“ uvedla starostka Šárka Endrlová.
Namísto obchodního centra má nyní investor v plánu využít území pro vybudování nové městské čtvrti. O tom, jak by mohl být prostor využit, kde vznikne bydlení, kde zeleň a služby, chce město s investorem začít vyjednávat. „Předpokládám, že se tomu bude věnovat odbor územního plánování s nově pověřeným zastupitelem pro územní plán, s komisí pro územní plán i zpracovatelem našeho územního plánu,“ vyjmenovala Endrlová. Současně připomněla, že město nemůže dopustit výstavbu a nárůst obyvatel bez odpovídající infrastruktury. Ať už se jedná o počet míst ve školkách nebo parkovací místa.
Vedení města již v případě vybudování Tesca stanovilo přísné podmínky, které musel investor splnit. Týkaly se jak dopravy, tak například výsadby zeleně aj. Právě z nich bude vedení i v dalším projednávání vycházet.
„Vše bude záviset na plánech investora a majitele, kterému areál v blízkosti centra patří. Chceme s ním vyjednávat o tom, jak co nejlépe tuto lokalitu využít pro vznik nové čtvrti, která by zapadla do koloritu Berouna,“ dodala Endrlová. Investor má podle ní v úmyslu pokračovat v demolici zchátralých objektů a dokončit dopravní napojení areálu na dálniční sjezd Beroun – Centrum a s tím i související napojení sídliště Litava.

24. 11. 2014

Územní řízení k OC Beroun nadále probíhá

Veřejného ústního jednání k územnímu řízení o umístění stavby OC Beroun, které se konalo na Stavebním úřadě Králův Dvůr, se za město Beroun zúčastnila vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová společně s právničkou Ildou Fraňovou. Šlo o řízení, kde se projednávalo umístění stavby OC Beroun, polyfunkčního domu Plzeňská, spojovací komunikace Koněpruská - Na Dražkách i veškeré navazující technické infrastruktury. Zástupci města Beroun přitom dohlíželi na to, aby v dokumentaci pro územní řízení byly dodrženy veškeré požadavky města, které jsou součástí plánovací smlouvy a smlouvy o spolupráci, které Beroun s investorem uzavřel. Územní řízení nadále probíhá.

6. 2. 2014

Zastupitelé budou schvalovat plánovací smlouvu s novým investorem OC Beroun

Plánovací smlouvu se společností TTP invest, která je nástupnickou společností původního investora Obchodního centra Beroun společnosti Essalar, a. s., bude schvalovat Zastupitelstvo města Beroun na svém prosincovém veřejném zasedání.
Současně bude rada města schvalovat dodatek k původní Smlouvě o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti, kterou s předchozím investorem radní schválili již 18. října 2012. 
„Vzhledem k tomu, že se mění nejen smluvní strana, ale i některé parametry záměru, musely být tyto změny v dodatku zaneseny,“ uvedla městská architektka Dana Vilhelmová. Jde o úpravu provozní doby centra z nepřetržitého provozu na denní od 6 do 22 hodin nebo o zmenšení velikosti širokosortimentní prodejny z 5000 na 4000 m2. Další změnou je vypuštění bodu smlouvy o  výstavbě okružní křižovatky u OMV v Koněpruské ulici, neboť její stavba již byla dokončena.
V druhé polovině listopadu současně berounský odbor životního prostředí vydal stanovisko s podmínkami k územnímu řízení. Týkají se zejména zeleně a odpadů. Odbor například požaduje, aby dělící ostrůvky na parkovišti určené pro výsadbu byly zvýšeny a tím se zamezilo najíždění k jednotlivým kmenům stromů. Požaduje, aby protihlukové stěny byly doplněny popínavými rostlinami a zásobování nijak nezasahovalo do zelených ploch.
Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení vydal za město Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje.
„Město jako dotčený samosprávný územní celek bude nadále trvat na naplnění podmínek, které zastupitelé schválili již v roce 2011,“ potvrdila berounská starostka Šárka Endrlová. Nadále platí, že město trvá na vybudování nových komunikací přes areál někdejší textilky a napojení okružní křižovatky v ulici Koněpruská až do ulice Na Dražkách. I tam by měla vzniknout okružní křižovatka. Plánovaná stavba má dle smlouvy zahrnovat i úpravu ulice Na Dražkách a její křižovatky s Plzeňskou.

Areál někdejší textilky koupila společnost Essalar již v 1. pololetí roku 2010, tedy ještě v minulém volebním období. V listopadu téhož roku předložila městu projektovou dokumentaci obchodního centra. Téměř čtyři roky od koupě areálu je tedy investor na začátku nového územního řízení.
Všechny kroky a dokumenty související s areálem TIBA a plánovanou výstavbou OC Beroun najdete na webu města ve spodní liště pod záložkou areál Tiby.

4. 12. 2013

Odbor výstavby přeposlal žádost investora na kraj

Žádost investora o územní řízení společně s kompletní projektovou dokumentací a dokladovou částí týkající se výstavby Obchodního centra Beroun odeslal 20. listopadu berounský odbor výstavby kvůli podjatosti na Krajský úřad Středočeského kraje. Nový projekt tentokrát předložila společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a. s. , která je nástupnickou společností původního investora společnosti Essalar, a. s..
V těchto dnech se současně sešly samosprávné odbory MěÚ Beroun se zástupci investora. Cílem jednání bylo vyjasnit si některé podrobnosti v nové projektové dokumentaci. Na základě výsledků tohoto jednání pak odbory za město Beroun zašlou investorovi stanoviska k projektové dokumentaci pro územní řízení. Případné připomínky by pak měly být zohledněny v územním řízení.
Oproti původnímu přináší nový projekt jen dvě drobné změny. Jde zejména o změnu vnitřního členění prodejní plochy. Více prostoru by měly dostat menší prodejní plochy či služby. Zastavěná plocha, objem a architektonické ztvárnění objektu se ale od původního záměru neliší. Zkrácena bude provozní doba, již se nepočítá s nonstop provozem.
K projektu se v zákonem stanovených lhůtách a dle zákonem daných pravidel vyjádří také odbory vykonávající státní správu, tedy odbor dopravy, životního prostředí a památkové péče. "Město jako dotčený samosprávný územní celek bude nadále trvat na naplnění podmínek, které zastupitelé schválili již v roce 2011,“ potvrdila berounská starostka Šárka Endrlová. Mezi nimi bylo například i vybudování kruhového objezdu na Koněpruské ulici, který je již hotový. Nadále platí, že město trvá na vybudování nových komunikací přes areál někdejší textilky a napojení kruhového objezdu v ulici Koněpruská až do ulice Na Dražkách. I tam by měl vzniknout kruhový objezd. Plánovaná stavba má dle smlouvy zahrnovat i úpravu ulice Na Dražkách a její křižovatky s Plzeňskou. Areál někdejší textilky koupila společnost Essalar již v 1. pololetí roku 2010, tedy ještě v minulém volebním období. V listopadu téhož roku předložila městu projektovou dokumentaci obchodního centra. Téměř čtyři roky od koupě areálu je tedy investor na začátku nového územního řízení.
Všechny kroky a dokumenty související s areálem TIBA a plánovanou výstavbou OC Beroun najdete na webu města, na titulní straně pod záložkou areál Tiba.

21. 11. 2013

Nástupce Essalaru předložil nový projekt obchodního centra

Záměr investora vystavět Obchodní centrum Beroun v areálu bývalé textilky Tiba v Berouně vstupuje do další etapy. Na berounskou radnici doputoval počátkem listopadu nový projekt a žádost o vydání územního rozhodnutí. Předkládá jej společnost TTP invest, uzavřený investiční fond, a. s. Jde přitom o nástupnickou společnost společnosti Essalar, a. s. , se kterou město v roce 2012 uzavřelo Plánovací smlouvu a Smlouvu o spolupráci na základě podmínek schválených zastupitelstvem města.

18. 11. 2013

Výstavba nového obchodního domu v nedohlednu

Záměr investora vystavět obchodní dům v areálu bývalé textilky Tiba v Berouně je zatím v nedohlednu. Podle berounské starostky Šárky Endrlové již vypršely smlouvy mezi investorem a majitelem chátrajícího areálu. Je tedy pravděpodobné, že se nejspíš začne připravovat nový projekt.

29. 7. 2013

Plánovací smlouva uzavřená s Essalarem je na webu

Rada města Beroun odsouhlasila uzavření Plánovací smlouvy se společností Essalar. Starostka města Beroun ji v úterý 18. 12. podepsala.

18. 12. 2012 Zobrazit více

Radní odsouhlasili smlouvu s Essalarem

Rada města Beroun odsouhlasila uzavření Plánovací smlouvy se společností Essalar, která chce v areálu někdejší Tiby vybudovat Obchodní centrum Beroun. Stavba řeší vybudování nejen centra, ale rovněž nové veřejné infrastruktury. Ve smlouvě jsou tak zaneseny například nároky na vybudování nové okružní křižovatky v ulici Na Dražkách, nových komunikací přes areál někdejší textilky i mezi ulicemi Koněpruská a Na Dražkách. Obsahuje rovněž podmínky vybudovat protihlukové stěny u nové komunikace a v ulici Na Dražkách, veřejné osvětlení či dešťovou kanalizaci s odvodněním. Plánovaná stavba má dle smlouvy zahrnovat i úpravu stávající veřejné infrastruktury, tedy úpravu ulice Na Dražkách, její křižovatky s Plzeňskou, přebudování křižovatky u OMV na okružní, s jejíž stavbou se již začalo, přeložky sítí aj. Ve smlouvě je mimo jiné zahrnuto, jaký má být podíl zeleně v areálu. Smlouva obsahuje rovněž bod o zajištění revitalizace Zábranského parku. Smlouva je v souladu s usneseními zastupitelstva města z listopadu loňského roku. Ke smlouvě se vyjadřovaly a průběžně ji připomínkovaly všechny dotčené odbory MěÚ Beroun.
Plánovací smlouva bude k dispozici na webu města, v záložce Areál Tiby, kterou najdete v levém sloupci stránek, okamžitě po jejím podepsání oběma stranami.

12. 12. 2012

Město uzavřelo smlouvu o spolupráci se společností Essalar

Město Beroun uzavřelo Smlouvu o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti se společností Essalar, a.s., Praha, která má v plánu v areálu někdejší textilky Tiba vybudovat Obchodní centrum Beroun. Smlouva nahrazuje dvě dosud platné smlouvy o spolupráci uzavřené městem Beroun a Essalerem dne 1. 6. 2011 a je v souladu s usneseními zastupitelstva města ze dne 27.11.2011.
K podpisu došlo na základě dřívějších usnesení rady a následně zastupitelstva města, které zároveň odsouhlasilo, že smlouva musí být podepsána nejpozději do dne podání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu OC Beroun.
Smlouva stanovuje práva a povinnosti smluvních partnerů ve věci výstavby dopravní a technické infrastruktury související s využitím areálu bývalé textilní továrny Tiba a dále podmínky k připravovanému novému územnímu plánu města Beroun, tak jak schválilo zastupitelstvo města. Do smlouvy byly zároveň zaneseny všechny dříve dohodnuté a odsouhlasené podmínky, které dosud nebyly naplněny.
V současné době investor připravuje potřebné doklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Smlouvu najdete v odkaze níže.

18. 10. 2012 Zobrazit více

Stránka