Obsah

Zastupitelé odhlasovali přeměnu Tiby

Zelenou dali 21. 11. v podvečer berounští zastupitelé upravenému projektu přeměny areálu Tiba. Čtrnáct z jednadvaceti jich na pondělním veřejném zasedání hlasovalo pro využití areálu Tiba k výstavbě Obchodního centra Beroun. Vedení radnice se totiž s investorem dohodlo na komplexním řešení celého areálu, kde kromě obchodního centra vznikne i nová přístupová komunikace pro sídliště Litava a areál Tiby, parky či nízkopodlažní bytové domy. Současně zastupitelé schválili i znění budoucí plánovací smlouvy pro Obchodní centrum Beroun a budoucí smlouvy o spolupráci se společností ESSALAR, a.s. V těchto smlouvách jsou jasně vymezeny podmínky, za kterých je možné Obchodní centrum v Berouně otevřít. Mezi nimi je

 • vybudování nové přístupové komunikace s okružní křižovatkou u čerpací stanice OMV
 • rozšíření stávající komunikace Na Dražkách o jeden připojovací pruh
 • vybudování nové komunikace přes areál Tiby včetně další nové okružní křižovatky v ulici Na Dražkách
 • podíl zeleně v areálu
 • revitalizace Zábranského parku
 • přesunutí reklamního pylonu OC Beroun z ulice Plzeňská k nové okružní křižovatce v ulici Na Dražkách.
 • Součástí smlouvy o spolupráci jsou rovněž sankce za nedodržení závazků smluvních stran.

V dalším bodě zastupitelé schválili novou podobu přístupové silnice ke golfu, kterou se zavázala vybudovat společnost TIFANNYS, s.r.o. Nově se počítá s vybudováním okružní křižovatky v blízkosti čerpací stanice.

  

Investorem stavby je:

ESSALAR a. s.

ROK 2011

21. 11. Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Berouna 

 

21. 11. Zasedání zastupitelstva města Beroun

 

6. 11. Mimořádná příloha Radničního listu

 

24. 8.  Vyjádření odboru územního plánování a regionálního rozvoje k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru Maloobchodní zařízení Beroun

 

23. 8. Vyjádření odboru životního prostředí k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru Maloobchodní zařízení Beroun

 

23. 8. Zápis ze zasedání Komise životního prostředí konané dne 15. 8. 2011

 

23. 8. Zápis z jednání Komise dopravy konané dne 17. 8. 2011

 

23. 8. Zápis z jednání Komise výstavby konané 18. 8. 2011

 

10. 8. Beroun se bude znovu vyjadřovat k záměru výstavby Tesca

 

8. 8. Maloobchodní zařízení v Tibě bude podruhé podrobeno zjišťovacímu řízení

 

1. 6. situace širších vztahů ke smlouvám o spolupráci s ESSALAR

 

květen 2011 - Smlouva o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti mezi městem Beroun a společností ESSALAR a.s., Praha, která stanovuje práva a povinnosti ve věci výstavby dopravní a technické infrastruktury související s využitím areálu bývalé textilní továrny TIBA v Berouně v případě výstavby obchodní jednotky Tesco.

 

květen 2011 -  Smlouva o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti mezi městem Beroun a společností ESSALAR a.s., která stanovuje práva a povinnosti ve věci výstavby dopravní a technické infrastruktury a dalších staveb souvisejících s využitím areálu bývalé textilní továrny TIBA v Berouně pro záměr společnosti ESSALAR, a.s., Praha ve vztahu k připravovanému novému územnímu plánu města Beroun.

 

24. 5.  Vyjádření Města Beroun, jako dotčeného samosprávného územního celku, k oznámení zjišťovacího řízení vedeného dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

 

4. 5. Žádost o prodloužení lhůty vyjádření účastníků zjišťovacího řízení k záměru Maloobchodní zařízení Beroun

 

29. 4. Závazné stanovisko speciálního stavebního úřadu

 

22. 4. Zjišťovací řízení o posuzování vlivů na životní prostředí

 

18. 4. Oznámení krajského úřadu, že záměr Tesca bude podroben zjišťovacímu řízení

 

29. 3. Žádost o vydání souhlasného stanoviska pro územní rozhodnutí

 

23. 3. Oznámení zahájení řízení o povolení odstranění stavby veřejnou vyhláškou

 

23. 3. Zápis z Komise výstavby

 

16. 3. Zápis z Komise životního prostředí

 

únor -  Dopravní studie s opraveným a doplněným závěrem

 

únor - Dopravní studie

 

23. 2.  Zápis z Komise životního prostředí

 

16. 2.  Zápis z Komise výstavby

 

17. 1.  Vyjádření k demolici výrobních a skladových budov v areálu bývalé TIBY

 

12. 1. Zápis z Komise dopravy

 

10. 1. Územně plánovací informace

 


ROK 2010

3. 12. Stanovisko zpracovatele územního plánu města Ing. arch. Pavla Koubka

 


Fakta o areálu TIBA

 • Územní plán v areálu TIBA je v souladu s jakoukoliv drobnou výrobou, službami, maloobchodem i velkoobchodem
 • Areál TIBA patří soukromému investorovi a nikdy nebyl v majetku města Beroun
 • Investor předložil městu projektovou dokumentaci s přiloženou dopravní studií již v listopadu 2010
 • Investor chce v areálu kromě obchodního domu realizovat ještě další výstavbu a pro tu potřebuje změnu stávajícího územního plánu
 • Závěry dopravních studií spolu s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a projektovou dokumentací budou sloužit jako podklady pro zahájení územního řízení.
 • Pokud investor zapracuje požadavky všech odborníků hájících zájmy města z pohledu dopravy, ekologie a požadavků odboru územního plánování, zahájí stavební odbor územní řízení, podle platných pravidel stavebního zákona ČR.