Volby do Evropského parlamentu

Termín konání: 24. a 25. května 2019

Informace o zásadách a způsobu hlasování

Podrobné informace najdete ZDE

Informace pro voliče, který se přestěhoval po 14. 4. 2019

Podrobné informace najdete ZDE

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování – žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

Městský úřad Beroun informuje voliče jiných členských států Evropské unie o tom, že chtějí-li hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16.00 hodin dne 14. dubna 2019 u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (voliči s pobytem ve městě Beroun žádají Městský úřad Beroun – odbor správní a obecní živnostenský úřad, ohlašovna, Husovo nám. 68). Žadatel by měl žádost vyplnit vždy latinkou. Žádost je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení žadatele.

Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin. Podání žádosti a její náležitosti jsou totožné, jako je uvedeno v předchozím odstavci. O možnosti přenesení údajů byli tito voliči Městský úřadem Beroun adresně informováni.

Z výše uvedených důvodů bude v neděli 14. dubna 2019 zajištěn provoz ohlašovny (evidence obyvatel) Městského úřadu Beroun, Husovo nám. 68, v době od 8.00 do 16.00 hodin. Vstup do radnice bude umožněn z ulice Na Příkopě (přes Městskou policii Beroun).

Vzor žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu pro občany jiných členských států EU (v jazyce českém, anglickém, francouzském a německém) je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra pod odkazem VOLBY – Volby do Evropského parlamentu https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx. Zde naleznou občané jiných členský států Evropské unie též podrobnější informace o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu.

Městský úřad Beroun v souladu s ustanovením § 29 odst. 4 zákona o volbách do Evropského parlamentu žadatele nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 9. května 2019, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a který nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit. Obecní úřad již disponuje všemi nezbytnými údaji na základě žádosti předložené v minulých volbách. Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na obecním úřadě v místě svého pobytu.

Informace k volbám poskytuje odbor správní a obecní živnostenský úřad na tel. č. 311 654 150.