Výlety do okolí

Výlety do okolí

Město Beroun je východiskem do Chráněné krajinné oblasti Český kras s rozlohou 130 km², která proslula krasovými jevy, včetně jeskyň patřících k největším v Čechách, nálezy zkamenělých živočichů a především krásnou přírodou. Severozápadně od Berouna se pak rozprostírá Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. Má rozlohu přes 600 km² a její osu tvoří malebné údolí řeky Berounky. Hustá síť stezek a tras umožňuje podnikat z Berouna výlety do okolí nejen pěšky, ale i na kole či na koni.

 

jiné zajímavosti

Zámecký dvůr Všeradice
Zámecký dvůr ve Všeradicích nabízí pestrou škálu kulturního i sportovního vyžití. V renovovaném špýcharu najdete Galerii a muzeum M. D. Rettigové.

galerie

Galerie Čerťák ve Tmani
Galerie Čerťák byla založena v létě roku 2004 po celkové rekonstrukci správního areálu Vápenky Čertovy schody ve Tmani u Berouna. Cílem Galerie je vytvořit podmínky pro vystavování fotografií zejména amatérským umělcům a minimálně jednou do roka představit špičkového fotografa.
Galerie Tetín
Galerie je přístupná s průvodcovskou službou v rámci Tetínského prohlídkového okruhu.

jiné zajímavosti

Dům hodin v Karlštejně
Na pěší zóně pod hradem Karlštejn se nachází výjimečná expozice hodin. Čeká vás ojedinělá procházka časem, zachycující vývoj hodinářského umění od 16. až do 21. století. Kolekce čítající přes 650 exponátů představuje hodiny ze všech koutů světa.
Muzeum betlémů Karlštejn
Na padesát betlémů z celé republiky můžete vidět ve třech patrech barokního domu v podhradí Karlštejna. Pozornost poutá především největší český pohyblivý betlém zabírající plochu přes 80 čtverečních.

muzea

Muzeum voskových figurín na Karlštejně
Vycházkou do českých dějin může být návštěva muzea voskových figurín na Karlštejně. Setkáme se tu s osobnostmi jako jsou např. Karel IV., Rudolf II., Marie Terezie, čeští obrozenci, ale i s imitacemi středověkých řemeslníků či výjevů z doby husitské.
Muzeum Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné v Litni
Muzeum se nachází v nově vybudovaných prostorách památné fary u kostela sv. Petra a Pavla, kde jsou umístěny stálé expozice Jarmily Novotné a Svatopluka Čecha. Samostatný sál je věnován světové operní pěvkyni Jarmile Novotné, která v Litni prožila několik let manželství s Jiřím Daubkem, vlastníkem liteňského panství.

památky

Barokní benediktinský klášter ve Sv. Janu pod Skalou
Z původních nejstarších staveb benediktinského kláštera se dochovala jen věž kostela. Konvent kláštera začal stavět ihned po dostavbě kostela v roce 1661 opat Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka.

kostely, kaple

Kaple Povýšení svatého Kříže
Pod dominantní skálou převyšující úroveň návsi o 159 metrů najdeme na táhlém nižším skalním hřbetu kapli Povýšení svatého Kříže. Podle pověsti stojí právě na místě, kde došlo k setkání sv. Jana Křtitele s poustevníkem Ivanem, na místě, kde světec daroval Ivanovi dřevěný kříž k vymítání zlých duchů.
Kaple sv. Maxmiliána
Na svatojánském hřbitově stojí překrásná kaple postavená v novogotickém slohu stavitelem Grüberem z Mnichova. Bernard Grüber byl profesorem architektury na Karlově univerzitě v Praze. Kamenické práce provedl pražský kameník František Jedlička.

památky

Svatý Jan pod Skalou
Jedna z nejmenších českých obcí - Svatý Jan pod Skalou - leží pod mohutnou skalní stěnou přímo v srdci Národní přírodní rezervace Karlštejn. Ve Sv. Janě je registrováno celkem 14 státem chráněných historických památek.
Památník Josefa Jungmanna v Hudlicích
V rodině ševce se v Hudlicích u Berouna narodil český národní buditel, jazykovědec a překladatel Josef Jungmann. Po vystudování filozofie a práv se stal učitelem v Litoměřicích, později v Praze.

vykopávky

Pravěká sídliště u Lochovic
Na jaře 2010 při archeologickém výzkumu u Lochovic byla nalezena čtyři pravěká sídliště - půdorysy domů a hrob mladé keltské dívky. Po uskutečnění skrývky ornice na celé ploše (výzkum byl vyvolán stavbou čističky odpadních vod) se objevilo před archeology přes dvě stě padesát objektů.

muzea

Muzeum Tetín
Tetínské muzeum svým návštěvníkům poskytne informace především o historii obce, dále o okolní fauně a flóře. Čekají Vás tu ukázky archeologických vykopávek, zbytků nádob a dalších předmětů.

památky

Památník Josefa Leopolda Zvonaře v Kublově
V roce 1824 se v Kublově narodil hudební skladatel a pedagog Josef Leopold Zvonař, významná osobnost Českého národního obrození. Rodná ves na něj nezapomněla a věnovala mu pamětní síň, která je umístěna v prvním patře bývalé školy, kde se nyní nachází mateřská školka.
Keltské oppidum ve Stradonicích
Keltské oppidum Stradonice bylo postaveno na vrchu Hradiště. Nejstarší fáze stavby opevnění spadá do časového úseku kolem roku 120 před Kristem. V průběhu jeho rozmachu a existence byla opevněním chráněna plocha o celkové rozloze zhruba 90,3 ha.

muzea

Muzeum Žebrák
Stálá expozice Z historie města Žebráka přibližuje návštěvníkům historii města a vývoj řemesel. Návštěvníci mohou zhlédnout opis listiny krále Václava IV., kterou povyšuje městečko Žebrák na město a dále ukázky typářů a rychtářského práva ze 17. až 19. století.

památky

Starobylý Tetín
S počátky českého státu je spjatý nedaleký starobylý Tetín, kde sídlila první česká kněžna Ludmila. Ta zde byla v roce 921 zavražděna. V obci se dochovaly nejen zbytky středověkého hradu, ale také pozůstatky slovanského hradiště z 9. století.
Hrad Karlštejn
Asi nejnavštěvovanějším turistickým cílem je hrad Karlštejn, obklopený stejnojmennou národní přírodní rezervací. Hrad, který patří k vrcholům gotické architektury založil v roce 1348 Karel IV. jako místo pro odpočinek a duchovní rozjímání.
Hrad Křivoklát
Hrad Křivoklát patří k nejstarším a nejvýznamnějším gotickým hradům v České republice. Založen byl ve 13. století králem Václavem I., ovšem k dokončení došlo až za vlády Přemysla Otakara II. I následující vladaři hrad zvelebovali. K nutným rekonstrukcím došlo po dvou požárech (r. 1643 a r. 1826).

hrady

Hrad Točník
Stejně jako hrad Karlštejn je nerozlučně spjat se jménem Karla IV. také hrad Točník. Jeho zakladatelem byl Karlův syn Václav IV. První zpráva o Točníku pochází z roku 1398. Hrad byl od počátku koncipován jako velkolepá, reprezentativní, architektonicky velmi vyspělá stavba.
Hrad Žebrák
Byl postaven ve 2. polovině 13. století příslušníky rodu Buziců, pány z Valdeka a na první pohled upoutá svou mohutnou válcovou věží. V roce 1336 se stal královským majetkem. Nejvýznamnější etapu ve vývoji hradu představovala vláda Václava IV., který jej přestavěl ve velkolepou rezidenci.
Hrad Krakovec
Postaven v letech 1381 a 1383 královskou pražskou hutí pro tehdejšího purkrabího hradu Křivoklát, Jíru z Roztok, známého z románu A. Jiráska Mezi proudy. Od roku 1410 patřil Jindřichu Leflovi z Lažan, jehož hostem zde byl mistr Jan Hus před odjezdem do Kostnice.

zámky

Zámek Hořovice
Reprezentativní šlechtické sídlo nechal na přelomu 17. a 18. století, v období vrcholného baroka, vystavět hrabě Jan František z Vrbna, nejvyšší kancléř království českého.
Zámek Nižbor
Původně středověký královský lovecký hrad byl v 17. století přestavěn na barokní zámek. Po rekonstrukci se stal sídlem Informačního centra keltské kultury, které nabízí mimo jiné zajímavou multimediální projekci o životě Keltů. V nedaleké obci Stradonice se totiž nalézá nejslavnější keltské oppidum v Čechách z 2. století př. n. l., postavené na vrchu Hradiště.
Lovecký zámek Králův Dvůr
Zámek v Králově Dvoře u Berouna byl postaven Janem mladším z Lobkovic roku 1585. V místech dříve stával starší objekt patrně z počátku 15. století vlastněný pány z Buřenic. Královský majetek byl od roku 1594 využíván jako lovecký zámek. Do dnešní podoby přestavěn v přelomu 17. a 18. stol.
Zámek Svinaře
V roce 1766 nechal Antonín Maschek z Maasburgu vystavět v poplužním dvoře zámek a rozlehlou zahradu s parkem. Od roku 1825 vlastnil zámek Antonín Jan Oppelt, který zhodnotil svůj majetek o tři poplužní dvory s ovčíny, zámek s parkem a bažantnicí, pivovar, hospodu a mlýn.

zříceniny, tvrze

Zřícenina hrádku Jenčov
Zbytky kdysi zřejmě nejmenšího hradu v Čechách najdete v nádherném prostředí CHKO Křivoklátsko. Nachází se asi 1,5 km jihozápadním směrem od obce Běleč. Byl postaven mezi zalesněnými stráněmi na skalce obtékané potokem Vůznicí, který tak vytvářel kolem hradu přirozený vodní příkop.
Zřícenina hradu Tetín
Zbytky hradu založeného ve 2. pol. 13. stol. Václavem II., podle Kosmy údajné místo zavraždění kněžny Ludmily najdete 4 km na jihovýchod od Berouna.
Tetín je místem prastarým, svázaným s pověstmi z dob nejranější české státnosti.

památky

Chrustenická šachta
Železnorudný důl Chrustenice (1861-1965) patřil ve své době k největším a nejvýznamnějším dolům Barrandienu. Měl 84 podzemních pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m pod hladinou moře.
Solvayovy lomy
O přírodní Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém Krasu se stará společnost Barbora. Skanzen dokumentuje historický vývoj těžby vápence v Českém krasu. Atrakcí pro návštěvníky je jízda po lomu původními hornickými vozíky, tažené důlními lokomotivami.
Hamousův statek ve Zbečně
Návštěvníky čeká prohlídka lidové roubené stavby původně z přelomu 16. a 17. století se stodolou, stájemi a chlévy. Nahlédnete tak do podsklepeného obytného domu se světnicí, komorami i černou kuchyní.
Důl Mayrau ve Vinařicích
V roce 1874 začala Pražská železářská společnost na vrchu Homolka u Vinařic s hloubením jámy. Uhelná sloj o mocnosti 9 m byla odkryta 28. září 1878 v hloubce 515,2 m.

jiné zajímavosti

Koněpruské jeskyně
Koněpruské jeskyně se nacházejí v CHKO Český kras uvnitř návrší zvaného Zlatý kůň u obce Koněprusy nedaleko Berouna.
Administrativní budovu tvoří pro návštěvníky nově otevřený Dům přírody - v přízemí je stálá expozice o přírodě Českého krasu, která návštěvníky pobaví i poučí. Každého zaujme například příběh o zrození trilobita, vzniku krasové krajiny, objevování jeskyní i vliv dlouhodobé činnosti člověka na krajinu. Návštěvníci se seznámí s místními chráněnými druhy a nutností jejich ochrany. Atraktivní jsou různé mechanické aktivity, pokusy, tematická zákoutí i prolézačka umělou jeskyní.