Seznam předpisů

Kancelář tajemníka

- 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

oddělení kultury a vnějších vztahů
- zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění
- vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, v platném znění
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

úsek personální a mzdový
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
- zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

úsek právní
- zákon č. 128/2000 Sb., § 58 odst. 4 o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
- zákon č. 106/1999 Sb.,
- § 1543 a § 1546 občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb.
- § 5 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v řízeních zahájených před 1. 1. 2014, která do tohoto data nebyla pravomocně ukončena
- zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
- zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, v platném znění

spisovna
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

krizové řízení a civilní obrana
 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
- zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění
- zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, v platném znění
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, v platném znění
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, v platném znění
- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
- zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

kontrolor
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
- § 192 odst. 6 zákoníku práce

Odbor hospodářské správy

- zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění

oddělení informatiky

- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění

Odbor správní a obecní živnostenský úřad

- zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

oddělení obecní živnostenský úřad
- § 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (na úseku podnikání)
- zákon č. 307/2013 Sb.,o povinném značení lihu, v platném znění

oddělení přestupků a správních deliktů
-
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
- zákon č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění
- zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění
- § 83 a 83a zákona č. 56/2001 S.,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

úsek matrika
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
- zákon č.   21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
- zákon č.   40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, v planém znění

úsek Czech POINT
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
- zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění

úsek evidence obyvatel
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění
- § 58 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění

Odbor dopravy

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- zákon č. 361/2000 Sb., par. 67 a 79 o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, v platném znění

oddělení správních a dopravně správních agend
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,v platném znění
- zákon č. 328/1999 Sb.,o občanských průkazech, v platném znění
- zákon č. 329/1999 Sb.,o cestovních dokladech
- změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění
- zákon č.   56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
- změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění, s výjimkou správních deliktů podle § 83 a § 83a zákona č. 56/2001 Sb.

úsek pozemních komunikací
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb., par 23 o přestupcích, v platném znění
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

úsek správy dopravy
- zákon č. 111/1994 Sb.,o silniční dopravě, v platném znění
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění
- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel, v platném znění

Odbor finanční

- zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
- zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, v platném znění
- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění
- zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
- vyhl. č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, v platném znění

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

úsek úřad územního plánování
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

úsek územního plánování Beroun
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- zákon č. 95/1999 Sb., v platném znění

úsek památkové péče
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

Odbor majetku a investic

odělení majetku
- zákon č. 89/2012 Sb. zajišťování agendy opuštěných, nalezených a skrytých věcí na území města,
§ 1045 a násl. občanského zákoníku mimo opuštěná a nalezená zvířata
§ 272 a § 379 občanského zákoníku
§ 1260 odst. 2 občanského zákoníku
§ 1503 odst. 3 občanského zákoníku
§ 2203 a § 2233 občanského zákoníku

Odbor životního prostředí

- zákon č. 128/2000 Sb., § 58 odst. 2 a 3, o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění
- zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění

oddělení ochrany vod, ovzduší a odpadů
- zákon č. 89/2012 Sb. zajišťování agendy související s opuštěnými a nalezenými zvířaty na území města
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), v platném znění, a souvisejících právních předpisů
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární p=či a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem

oddělení ochrany přírody
- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění,
a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění, a souvisejících předpisů a norem
- zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění, a souvisejících předpisů a norem
- zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a souvisejících
předpisů a norem
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodučkním materiálem lesních dřevin), v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem
- zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění, a souvisejících právních předpisů a norem

Odbor výstavby

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek
a dalších souvisejících předpisů v rozsahu působnosti obecného stavebního úřadu
- zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a dalšími souvisejícími předpisy

oddělení sociálních služeb, zdravotnictví, prevence a ekonomiky 
- § 114 odst. 1 občanského zákoníku
- zákon č. 89/2012 Sb., zajišťování pohřbu osob bez příbuzných zemřelých na území města
- zákon č. 256/2001 Sb., § 5
- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013
- § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Pobecní zřízení), v platném znění
- § 468, § 471 odst. 3 a § 3033 odst. 2 obnčanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb.
- zákon č. 582/1991 Sb., § 10 a § 118, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
- zákon č. 167/1997 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
- zákon č. 366/2011 Sb., § 7
- zákon č. 329/2011 Sb.
- zákon č. 108/2006 Sb., § 37, odst. 2 - základní sociální poradenství
- zákon č. 108/2006 Sb., § 92, o sociálních službách, v platném znění
- zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platním znění
- zákon č. 108/2006 Sb., § 74, § 91, odst. 6
- zákon č. 128/2000 Sb., § 149b, odst. 1, o obcích (obecní zřízení), v platném znění
- zákon č. 89/2012 Sb., § 3075 občanského zákoníku

oddělení školství, sportu a volnočasosvých aktivit
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 


  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


 

 

-