Etická linka

Etická linka města Beroun

Naše organizace je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Tyto hodnoty se promítají do naší každodenní činnosti a tvoří naše základy. Protiprávní či neetické jednání nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém postavený na anonymitě, nestrannosti a důvěrnosti. Naše etická linka zajišťuje vysoký standard ochrany oznamovatele před postihem, diskriminací či jiným odvetným opatřením, důvěrnost informací, jakož i nestrannost posuzování každého oznámení.

K čemu etická linka slouží?

Naším cílem je podpořit zaměstnance a další osoby, které mají vážné podezření ohledně určitého aspektu činnosti naší organizace, aby toto vyjádřili a zároveň zajistit, aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany organizace nebo některých jejích zaměstnanců. Prostřednictvím etické linky lze učinit oznámení o podezření na protiprávní jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro naši organizaci. Vyjádřením obav z protiprávní činnosti nám oznamovatelé pomáhají předcházet budoucím problémům a udržovat naše hodnoty. Organizace v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vyloučila z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém osoby, které pro Organizaci nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost.

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

 

E-mailem

 

 

 

Napište zprávu na: poverenec@muberoun.cz

 

Osobně

Sjednejte si schůzku u příslušné osoby:

 e-mail: poverenec@muberoun.cz

nebo

  • Bc. Alena Knollová; tel.: 311 654 157

e-mail: audit@muberoun.cz

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba, která jako jediná zná identitu oznamovatele.