Městské insignie

Městská pečeť

stříbrné pečetidlo z roku 1529K symbolům středověkého města patřila městská pečeť a městský znak. Pečeť vedle prestižního významu měla i funkci ověřovací a prokazovací a lze říci, že byla předchůdcem dnešního razítka. Nejstarší městská pečeť je přivěšena na listině z 5. března 1363. Má průměr 8 cm a pečetidlo bylo zhotoveno pravděpodobně před rokem 1303, kdy dostal Beroun městská práva. Městská rada si v roce 1529 pořídila nové stříbrné pečetidlo, které je dnes uloženo ve státním okresním archivu. Zápis v městské knize jen dokládá, že obraz i opis mají obě pečetě stejné. V pečetním poli se nachází znak města, který užívá Beroun dodnes a naši předkové jej popsali takto: "Dvě věže a brána, v bráně medvěd a na zdech mezi věžemi nad branou voděnec s dobytým mečem, kterýž drží v pravé ruce, a v levé ruce štít a na štítu lev jest."  V opisu pečetě je zdůrazněna poddanost českému králi.

Městský znak

městský znak s královskou korunouDo dnešních dnů si ze symbolů středověkého města udržel platnost znak. Podle toho, že město spíše potřebovalo k právním úkonům pečeť než znak se usuzuje, že pečeť existovala před městským znakem. Ten se vyskytoval převážně jen na zbroji panovníka. Nejstarší podoba berounského znaku je známa z pečeti zavěšené na listině z roku 1363. Znak se dochoval ze 14. století nezměněn až do současnosti: v modrém štítě se tyčí stříbrná kvádrová hradební zeď s cimbuřím o pěti stínkách se širokou otevřenou branou s vytaženou zlatou mříží. Po stranách brány jsou dvě nevysoké okrouhlé, z kvádrů budované věže, každá s jedním oknem a s cimbuřím o třech stínkách, rovněž stříbrné, s červenými špičatými střechami a zlatými makovicemi. Nad branou mezi věžemi vystupuje z cimbuří muž v brnění přirozené barvy s taseným mečem v pravici a štítem v levici. Jeho štít je červený se stříbrným českým lvem. Pod padací mříží v bráně je hnědý medvěd na šedočerné skalnaté půdě, kráčející zleva. Až 19. století byla na štít položena česká královská koruna, ale tato změna nebyla panovníkem nikdy schválena.

Vlajka

Svlajka města Berounaymbolem důstojnosti, svébytnosti a majestátu města se stala od roku 2002 nová vlajka, která nahradila předchozí, se dvěma vodorovnými pruhy v barvách městského znaku, tedy modré a bílé. O oficiální schválení této vlajky ve stávající podobě však nebylo možné požádat, protože stejné prapory používá kolem dvaceti jiných českých a moravských měst a kombinace modrého a bílého pruhu je také symbolem německého spolkového státu Bavorsko.

Jako rozlišovací prvek byla tedy použita figura medvěda, často se vyskytující v historických písemnostech Berouna. Z modrého pole berounského znaku a bílé barvy hradební zdi a věží jsou tedy odvozeny barvy vodorovných pruhů na současné městské vlajce. Ta je doplněna o výšivku hnědého medvěda s červeným jazykem. Vlajka je masivní, po okrajích zdobena třásněmi zlaté barvy. Protože je medvěd obrácen čelem k žerdi, může vlajka vlát ve vodorovné poloze i viset svisle. 

Návrh nového praporu, který v osmi variantách předložil v červnu 2001 berounskému zastupitelstvu historik a vexilolog Pavel Fojtík z Prahy, vycházel vždy z uplatnění hnědé figury medvěda na vlajce. Upravený prapor byl oficiálně udělen 19. listopadu 2001.

Starostenský řetěz

starostenský řetězStarostenský řetěz vznikl z rostoucí potřeby zdůraznit význam města při přijímání důležitých hostů, při významných oslavách či reprezentačních aktivitách představitelů města u nás i v zahraničí. Představitelé města v minulých letech používali jako odznak svého úřadu historické stříbrné pečetidlo zavěšené na řetězu ze stejného kovu, to však neodpovídá dnešním představám městské insignie.

Proto padlo rozhodnutí, nezhotovovat kopii historického pečetidla, ale svěřit výrobu nového starostenského řetězu pražskému šperkaři a restaurátorovi Jaroslavu Náprstkovi, který patří v tomto oboru k domácí špičce.

Starostenský řetěz je složen z 18 článků a kopie městského znaku, je zhotoven ze stříbra ryzosti 900/1000 a je pozlacený. Jako drobné ozdoby jsou použity dvě zkameněliny trilobitů Elipsocephalus hoffi Shlotheim z lokality Jince-Vystrkov a kameny z okolí Berouna: železitý křemen pocházející ze zaječovské lokality a pyritizovaná vápnitá konkrece, která pochází z kosovské lokality. Aby se dobře uplatnila barva a lesk, jsou kameny broušené do čočkovců. Jednotlivé články starostenského řetězu jsou dále vyzdobeny celkem 14 zlacenými motivy trilobitů. Městský znak, zavěšený na řetězu, je smaltovaný a doplněný českými granáty. Celý klenot je ověřen puncem a přechovává se uložený v kožené etuji.

Starostenský řetěz si mohou zájemci prohlédnout od roku 2000 vždy při oslavách Dnů evropského dědictví, kdy je vystaven v obřadní síni Městského úřadu v Berouně.

Logo města

BEROUN - MODERNÍ KRÁLOVSKÉ MĚSTO
logo města BerounaMěstské logo sjednocuje a zastřešuje od roku 2006 při všech příležitostech prezentaci města jako města moderního, které na základech historických tradic nabízí příjemnou současnost. Logo se stalo plnohodnotným doplňkem historických vizuálních atributů jako je městská pečeť, znak či vlajka. Grafický symbol odpovídá současným grafickým trendům moderního designu, vhodně zapadá do kontextu obdobně řešených prezentací současných měst a regionů. Je to moderně pojatá značka obsahující skrytý kryptogram - BEROUN. Barevnost vychází z tradiční městské barvy modré, která je výrazně oživena zelenou. Symbolika barev prezentuje Beroun jako město na řece, město uprostřed přírody.

BEROUN - MĚSTO CESTOVNÍHO RUCHU
turistické logo města BerounaMěsto Beroun a jeho okolí patří k oblastem s vysokým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu a může nabídnout mnoho forem od běžné turistiky přes kulturně-historické akce až po příměstskou rekreaci. Od roku 2006 pomáhá městu propagovat tyto široké možnosti regionu projekt nazvaný Beroun - město cestovního ruchu, s nímž se berounská radnice úspěšně ucházela o finanční podporu z fondů Evropské unie. Nový komunikační styl usnadňuje turistům i návštěvníkům Berouna orientaci a identifikaci produktů a služeb spojených s městem. Značná část kolekce propagačních materiálů je nabízena v městském informačním centru. Nápis BEROUN je doplněn sadou grafických symbolů, které akceptují nejvýznamnější benefity turismu na Berounsku: řeka, historické památky, příroda, servis služeb i zázemí pro sportovní aktivity.