Poplatky za psy a odpad

Poplatky za svoz komunálního odpadu

(Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)

Výše poplatku: 1000 Kč/osoba

Datum splatnosti: nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku

Číslo účtu: 51-4855720247/0100

Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)

Upozornění: Povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu mají osoby přihlášené ve městě i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, a má v této jiné obci bydliště. 

Více informací ve vyhlášce.

Poplatky za psa

Výše poplatku v bytovém domě: 1 000 Kč/za každého psa

Osoba starší 65 let: 200Kč/ za každého psa

Výše poplatku v rodinném domě nebo v jiném objektu: 400 Kč/za každého psa

Osoba starší 65 let: 100 Kč/za každého psa

Datum splatnosti: 31. května běžného kalendářního roku 

Číslo účtu: 19-326131/0100

Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)

Poznámka: Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice na Husově náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově na pokladně v přízemí radnice nebo převodem z účtu a složenkou.

Upozornění:

Osvobození od poplatku ze psů:

  • psi sloužící Policii ČR a Městské policii Beroun, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku
  • se speciálním výcvikem záchranářských psů, pokud mají příslušné osvědčení
  • převzatí z útulků pro zvířata po dobu 3 let ode dne převzetí
  • držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

 

Více informací ve vyhlášce.