Tiráž

Certifikace přístupnosti

Webové stránky byly vyrobeny ve shodě s požadavky zákona č. 99/2019 Sb. Kritéria WCAG 2.1 (A a AA) byla implementována a testována. Na základě splněných podmínek tohoto zákona byl vystaven tento certifikát:

Typ souboru: PDF dokument

Prohlášení o přístupnosti

Beroun se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Prohlášení přístupnosti se vztahuje na:

Struktura informací

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky a mobilní aplikace jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách a v mobilní aplikaci jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

 • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21. 8. 2019
 • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 23. 9. 2023

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Galileo Corporation s. r. o.). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba

Beroun má za cíl, aby jím spravované služby byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontakt je:

Beroun
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun

telefon: 311 654 133
e-mail: tm@muberoun.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek

Tyto internetové stránky a mobilní aplikaci provozuje Beroun. Internetové stránky využívají redakční systém GCM, který je poskytován společností Galileo Corporation s.r.o.

Správcem veškerého obsahu je Beroun, se sídlem Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek a mobilních aplikací, které jsou prostřednictvím těchto služeb poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek a mobilní aplikace správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek a mobilní aplikace má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému, společnost Galileo Corporation s.r.o., jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Kontakt na technického provozovatele

Galileo Corporation s.r.o.
Březenecká 4808
430 04 Chomutov

tel.: +420 226 257 057
web: www.igalileo.cz
technická podpora: podpora@igalileo.cz

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno a je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

 • některé PDF dokumenty na webových stránkách nemají strojově čitelnou vrstvu (Pravidlo 1.1.1 Netextový obsah)
 • Videa nemají synchronizované titulky (Pravidlo 1.2.2 Titulky (předtočené))

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů

     V souladu s ustanoveními čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“),  a v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů poskytuje tímto MěÚ Beroun informace vztahující se ke zpracování osobních údajů, které je prováděno buď jako povinnost, která je uložena právním předpisem, nebo je zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu při výkonu veřejné moci.

     V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 1. Správce osobních údajů:

Městský úřad Beroun

Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

IČ: 00233129

 1. Kontakty na pověřence:

Mgr. Bc. Vladimír Oliberius Ph.D.

e-mail: oli.poverenec@volny.cz

 1. Účely zpracování
  Město jako správce nebo zpracovatel osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména pro účely:
  • plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti dle příslušných právních předpisů,
  • plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů vč. přípravy těchto vztahů např. s dodavateli, odběrateli, nájemníky, partnerskými městy apod.
  • plnění povinností vyplývajících z oprávněného zájmu správce.
 2. Zákonnost zpracování

     Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pouze za dodržení zákonnosti zpracování (čl. 6 Nařízení) v nezbytně nutném rozsahu. Důvodem zpracování osobních údajů v roli správce či zpracovatele je nejčastěji splnění právní povinnosti, která se na město Beroun jako na obec III. typu vztahuje, nebo z důvodu splnění úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci (např. dle zákona o obcích).

 1. Kategorie příjemců osobních údajů

     Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním.

V odůvodnitelných případech, zejména v souladu se stanoveným účelem zpracování osobních údajů, mohou být osobní údaje předány orgánům činným v trestním řízení nebo případně správním orgánům a to zejména na základě jejich oprávněné žádosti.

 1. Doba uložení

     Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Tedy platí, že osobní údaje je možné zpracovávat pouze po dobu existence alespoň jednoho zákonného důvodu pro jejich zpracování a po dobu nezbytně nutnou.

 1. Informace o právech subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 • na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 • na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • vznést námitku (čl. 21 GDPR)
 • podat stížnost (čl. 77 GDPR)
 • na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR)
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena osobně na podatelnu správce osobních údajů (viz výše) nebo elektronickým způsobem.

 1. Automatizované rozhodování

     Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 1. Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů

     Zvláštními kategoriemi osobních údajů (čl. 9 Nařízení) se rozumí osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Tuto kategorii osobních údajů zpracováváme pouze v souladu s Nařízením.

  10. Předávání osobního údaje do třetích zemí

     V současné době nepředáváme žádné osobní údaje do třetích zemí.

  11. K Vašim automaticky realizovaným právům patří zejména právo:

 • na informace o zpracování Vašich osobních údajů při jejich získání od Vás nebo od jiného správce. Tato informace musí minimálně obsahovat kontaktní údaje na správce a pověřence pro ochranu osobních údajů, rozsah osobních údajů, zákonný důvod a dobu předpokládaného zpracování.
 • nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí na základě profilování, ke kterému dochází výhradně prostřednictvím automatizovaných prostředků. K tomuto rozhodování u nás nedochází.
 • na výmaz, např. v případě, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, pominul účel zpracování, nebo pokud jste odvolal/a svůj souhlas. Toto právo nemůžete uplatnit v případě, že je nutné Vaše osobní údaje uchovávat nebo zpracovávat z důvodu splnění právní povinnosti související např. s obhajobou právních nároků.
 • obrátit se na pověřence se svými dotazy a žádostmi o vysvětlení nejasností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů
 • na poskytnutí svobodného souhlasu se zpracováním svých osobních údajů a možnost jeho odvolání.

12. Jako správce Vašich osobních údajů jsme povinni Vám na vyžádání poskytnout zejména:

 • potvrzení o zpracování osobních údajů
 • přístup k osobním údajům
 • kopii zpracovávaných osobních údajů

dále máte právo na:

 • omezení zpracování osobních údajů, např. v případě zpracování nepřesných osobních údajů
 • přenositelnost osobních údajů, pokud je jejich zpracování založené na souhlasu nebo smlouvě a současně jde o automatizované zpracování
 • námitku proti zpracování osobních údajů v případě zpracování Vašich osobních údajů ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci anebo při jejich zpracování pro účely našeho oprávněného zájmu či třetí strany
 • podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Vaše práva jsou upravena především v čl. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 Nařízení.

13. Absence povinnosti poskytovat informace

          Informace Vám nejsme povinni poskytnout např. v případě, že jejich poskytnutí není možné nebo pokud by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu (čl. 14 odst. 5). Dále Vás není nutné informovat o skutečnostech, které již máte k dispozici (čl. 13 odst. 4).  

           Dále nejsme povinni poskytnout informaci v případě, že Město Beroun je v pozici zpracovatele osobních údajů. Informační povinnost ve vztahu k Vám má pouze správce osobních údajů. Pokud budou dotazy směřovat např. ke zpracování osobních údajů uložených ve veřejných registrech nebo databázích, bude nutné obrátit se na příslušné správce, kterými jsou především:

 1. Ochrana osobních údajů  

     Město (MěÚ) Beroun zavedlo vhodná technická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné osoby, které tyto údaje potřebují využívat v souvislosti se svým pracovním zařazením či vykonávanou činností. Udržujeme a modernizujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován, aktualizován a kontrolován za účelem zmírnění rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění vývoje informačních technologií.

     Zaměstnanci Města (MěÚ) Beroun jsou zavázáni v souladu s čl. 90 Nařízení k povinnosti mlčenlivosti, a to i po skončení pracovního poměru.

Etická linka

Etická linka města Beroun

Naše organizace je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Tyto hodnoty se promítají do naší každodenní činnosti a tvoří naše základy. Protiprávní či neetické jednání nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém postavený na anonymitě, nestrannosti a důvěrnosti. Naše etická linka zajišťuje vysoký standard ochrany oznamovatele před postihem, diskriminací či jiným odvetným opatřením, důvěrnost informací, jakož i nestrannost posuzování každého oznámení.

K čemu etická linka slouží?

Naším cílem je podpořit zaměstnance a další osoby, které mají vážné podezření ohledně určitého aspektu činnosti naší organizace, aby toto vyjádřili a zároveň zajistit, aby jim z důvodů takového oznámení nebyla způsobena újma ze strany organizace nebo některých jejích zaměstnanců. Prostřednictvím etické linky lze učinit oznámení o podezření na protiprávní jednání, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro naši organizaci. Vyjádřením obav z protiprávní činnosti nám oznamovatelé pomáhají předcházet budoucím problémům a udržovat naše hodnoty. Organizace v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vyloučila z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém osoby, které pro Organizaci nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost.

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

 

E-mailem

 

 

 

Napište zprávu na: poverenec@muberoun.cz

 

Osobně

Sjednejte si schůzku u příslušné osoby:

 e-mail: poverenec@muberoun.cz

nebo

 • Bc. Alena Knollová; tel.: 311 654 157

e-mail: audit@muberoun.cz

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba, která jako jediná zná identitu oznamovatele.


 

Provoz MDKS

Provoz Městského dohledového kamerového systému

Ve smyslu ustanovení čl. 14 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 Vám tímto sdělujeme, že Město Beroun, Husovo náměstí 68/1, 266 43 Beroun, IČ: 00233129 provozuje jako správce osobních údajů na vybraných veřejně přístupných místech v rámci města „Městský dohledový kamerový systém“ (dále jen MDKS) se záznamem obrazu.  Stanoveným účelem zpracování osobních údajů kamerovým systémem je zajištění ochrany majetku města a zajištění ochrany veřejného pořádku v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, MDKS plní i preventivní funkci.

 MDKS obsahuje 31 kamerových pozic, záznam je ukládán po dobu 30 kalendářních dnů. Mimo případů, které odpovídají stanovenému účelu není záznam vyhodnocován ani jiným způsobem zpracováván. Časově a místně přesně vymezený záznam může být předán správním orgánům, případně na základě oprávněné žádosti i jiným subjektům.

Zároveň Vám sdělujeme, máte možnost uplatnit svá práva formou podáním žádosti cestou Městské policie Beroun, máte právo podat námitku proti zpracování. Zároveň máte právo podat stížnost u dozorového úřadu ČR, tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pplk.. Sochora 27, Praha 7.