Při rozšiřování dálnice D5 radnice požaduje výrazné snížení hluku v Berouně

Při rozšiřování dálnice D5 radnice požaduje výrazné snížení hluku v Berouně 1

Ve středu 10.4. proběhne veřejné projednání k plánovanému záměru Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k rozšíření dálnice D5. Vedení města usiluje o to, aby v rámci záměru nedošlo ke snížení kvality života v celém městě.

Právě proto vedení města v rámci řízení ohledně vlivu na životní prostředí, tedy k tzv. EIA trvá na snížení hluku během stavby, ale i při zvýšeném provozu po rozšíření. V souvislosti s realizací stavby vyžaduje vedení města také zavedení preventivních opatření, aby nedošlo ke zhoršení dopravy ve městě.

Veřejné projednání k rozšíření dálnice D5 proběhne v Loděnici v sále bývalého kina ve středu 10.4. od 15:00. Radnice se už v únoru písemně k záměru vyjádřila v rámci připomínkového řízení ke studii EIA. Město mělo k záměru řadu připomínek a požadavků, mezi nimi například položení tichých asfaltů a na mostech realizovat tzv. tiché dilatace. Radnice věnovala velkou pozornost především hluku, který má zásadní dopad na kvalitu života na Berounsku. Cílem je hlukovou stopu eliminovat zejména v místech, kde hluk již dnes přesahuje limity.

„Snažíme se aktivně naplňovat náš slib a chránit Berouňáky před zhoršením životních podmínek u nás ve městě. Právě proto požadujeme zlepšení technologických opatření, která mají mírnit nejen hluk, ale i prašnost z dálnice,“ řekla starostka města Soňa Chalupová.

Podle plánu ŘSD bude dálnice v okolí Berouna odhlučněna rovnými stěnami o výšce 4 metry. V Králově Dvoře jsou ale navrženy stěny vysoké 7,5 metru, a navíc se má jednat o zalomený typ, který lépe eliminuje hluk. Vzhledem ke stejné morfologii okolí Berouna a Králova Dvora město vyžaduje navýšení protihlukových stěn na 7,5 metru a také použití zalomeného typu. Tím by se měl sjednotit nejen reliéf dálnice, ale vyřešit i nadlimitní hluk.

„Sjednocením protihlukové stěny v celém souměstí Beroun-Králův Dvůr se významně zmenší hluk, který již dnes obtěžuje nejen obyvatele výškových budovy v okolí dálnice,“ řekla Soňa Chalupová, starostka města Beroun. „V místech, kde by mohlo dojít k odrazu zvuku, navíc požadujeme instalaci stěn, které jsou schopné pohltit zvuk z obou stran. Jedná se například o místo v souběhu dálnice D5 se silnící II/605 a železnicí,“ dodala.

Vedení města také poukázalo na několik nedostatků při měření hluku, ze kterého studie vychází. Měření nebyla s městem předem konzultována, proto se místa a časy měření nemusí překrývat s dopravní špičkou. Z tohoto důvodu radnice vyžaduje nové měření v místech a časech, které vybere samotné město.

„Chceme také, aby studie zapracovala kromě standardní výpočtu hluku i model, který počítá se zvýšenou vlhkostí 70 % při teplotě 10° Celsia. Pro oblast Berouna je typická vyšší vlhkost a častý výskyt mlhy, a to může způsobit snadnější šíření hluku. Současný výpočet by tak mohl být výrazně podhodnocený,“ doplnila starostka. Během rozšiřování dálnice je navíc nutné přesunout staveniště z pod dálničního mostu, aby nedocházelo k šíření hluku v zastavěné oblasti.

Studie je dle všeho navíc postavena na starých datech z května roku 2019. Z dokumentu ani není zřejmé, jestli počítá s předpokládaným nárůstem dopravy, pro který se dálnice rozšiřuje. Vedení města tedy vyžaduje přepracování za použití aktuálních dat, a to včetně předpokládaného nárůstu dopravy po rozšíření dálnice.

V souvislosti s realizací stavby také existuje riziko zhoršení dopravní situace. Město v připomínkách tento fakt podchytilo a upozornilo na komplikovanou situaci, které město denně čelí. Radnice zdůraznila nevyhovující stav mostu TGM, po kterém momentálně nemůžou jezdit vozidla nad 3,5 tuny a Středočeský kraj plánuje rekonstrukci v délce zhruba 3,5 roku. Vedení města dále po ŘSD požaduje, aby pohyb veškeré stavební techniky a nákladních aut ze stavebních prací na rozšíření D5, byl řešen pouze po dálnici. Přitom v dokumentaci chyběla i specifikace tras a pohyb vozidel stavby, které město žádá doplnit.

„Budeme požadovat taková opaření, aby doprava z dálnice neomezovala provoze ve městě během rozšíření dálnice D5, tak i po jejím dokončení,“ řekl místostarosta Michal Mišina.  

Vedení města dále požaduje zakreslení do grafické části tzv. ekoduktu, který poslouží jako migrační nadchod pro velké savce. Z hydrogeologického hlediska pak studie vychází z „Posouzení vlivů záměru na podzemní a povrchové vody“, kde jsou uvedena neaktuální data. Město na tento fakt upozornilo a požaduje přepracování studie, tak aby reflektovala aktuální čísla. Radnice zároveň nesouhlasí s povolením výjimky, kterou by musel udělit Vodoprávní úřad k provádění prací v části vnějšího pásma II. stupně hygienické ochrany vodních zdrojů pro Rehabilitační nemocnici Beroun. Město požaduje, projednání změny tohoto pásma tak, aby neobsahovalo prostor dálnice včetně zářezů.

Datum vložení: 9. 4. 2024 7:06
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2024 13:13