Dotazníkové šetření v rámci projektu MAP ORP Beroun

Dotazníkové šetření v rámci projektu MAP ORP Beroun - Dotazník pro školská zařízení: Partnerství, spolupráce, budování znalostních kapacit ve školských zařízeních ORP Beroun

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli.

prosím o vyplnění Dotazníku pro školská zařízení: Partnerství, spolupráce, budování znalostních kapacit ve školských zařízeních ORP Beroun. Údaje budou k dispozici ke zpracování Realizačnímu týmu MAP. Na webových stánkách města a projektu nebudou volně k dispozici v té formě, v jaké je kompletně vyplníte. Prosím o vyplnění dle pokynů a vysvětlení z našich setkání proběhlých ve dnech 6.2. a 7.2. Dotazník vyplňte nejpozději do 27.2. 2017. 

Děkuji za spolupráci.

Za realizační tým MAP ORP Beroun

Mgr. Pavla Dobešová

Manažerka projektu

Dotazník pro školská zařízení: Partnerství, spolupráce, budování znalostních kapacit ve školských zařízeních ORP Beroun

I. Partnerství a spolupráce
1. Naše mateřská škola spolupracuje:
2. Spolupráce probíhá formou:
3. Naše základní škola spolupracuje:
4. Spolupráce probíhá formou
5. Spolupráce s rodiči probíhá formou
6. Zapojení žáků do dění naší školy
II. Návrhy aktivit spolupráce v rámci MAP
7. Pravidelná setkávání ředitelek mateřských škol
8. Pravidelná setkávání ředitelů základních škol
9. Pravidelná setkávání učitelů 1. stupně
10. Pravidelná setkávání učitelů 2. stupně dle aprobace
Doplňte zda máte zájem se účastnit
11. Setkávání a spolupráce škol a mimoškolních zařízení
III. Budování znalostních kapacit
O jaké vzdělávání má vaše škola zájem?
12. Máme zájem o školení zaměřené na management škol (Vyberte ANO / NE, případně konkretizujte téma, např. Inkluzivní vzdělávání dětí mimořádně nadaných)
13. Máme zájem o školení zaměřené na nové metody a přístupy ve výuce, využití pomůcek (Vyberte ANO / NE, případně konkrétní metodu, např. Matematika – Hejného metoda)
14. Doporučujeme tato školení / metody / přístupy / lektory s kterými máme dobré zkušenosti
15. Máme zájem o tato další témata vzdělávání:
16. Jakou formu vzdělávání preferujete?
17. Máme zájem o účast našich vedoucích, pedagogických, nepedagogických a dalších pracovníků na vzdělávacích akcích
IV. Příklady dobré praxe ke sdílení
18. Co u nás ve škole výborně funguje a co můžeme nabídnout jako inspiraci a dobrou praxi pro kolegy v dalších školách
19. Co nás zajímá a čím se chceme inspirovat v jiných školách
20. Jakou formou chceme příklady dobré praxe nabízet
21. Jakou formou chceme příklady dobré praxe získávat
V. Zájmové aktivity a činnosti
22. Zájmové aktivity a činnosti pro žáky naší školy:
23. Zájmové aktivity a činnosti organizuje
24. Vedoucími zájmových aktivit jsou
VI. Vzdělávací aktivity pro rodiče a veřejnost
25. Naše škola organizuje vzdělávací aktivity pro rodiče a veřejnost
26. Tyto aktivity probíhají formou
27. Témata aktivit pro rodiče a veřejnost na naší škole
VII. Zapojení školy do dalších aktivit mimo MAP
28. Naše škola je mimo MAP zapojena v dalších aktivitách
Děkujeme za spolupráci. Realizační tým MAP ORP Beroun

označuje povinné pole.